Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko – II etap

 

Gmina Łącko realizuje projekt pt. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko – II etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 – Obniżenie poziomu niskiej emisji.

Okres realizacji: 14.04.2022 r. do 30.09.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 871 637,50 zł

Kwota dofinansowania: 858 349,75 zł