Raport o Stanie Gminy Łącko

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w tej sprawie, składa do przewodniczącego Rady Gminy Łącko pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

Pisemne zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Łącko za rok 2023 można składać na dzienniku podawczym w godzinach pracy urzędu.

Odnośniki do przedmiotowego raportu i formularza zgłoszenia w formie plików PDF dostępne są poniżej:

 

Raport o stanie gminy za rok 2023 - plik w formacie pdf (33 040 KB)

Zgłoszenie - plik w formacie pdf (141 KB)

 

Raporty z lat poprzednich znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łącko

↑↑ Do góry ↑↑