Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej

znaczek

25 września 2017 r. Gmina Łącko podpisała umowę na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Łąckiej”, który został złożony do konkursu w ramach Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego RPO WM 2014-2020.

Celem ogólnym projektu jest stworzenie trwałego i nowoczesnego Centrum Kultury w Łącku jako instytucji, która poprzez swoje działania będzie istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego gminy jak i całego subregionu nowosądeckiego. Cel ten będzie realizowany poprzez wprowadzenie nowej jakości usług w zakresie kultury oraz wzrostu konkurencyjności regionalnych i lokalnych produktów kulturalnych i artystycznych poprzez zaangażowanie nowoczesnych technik przekazu, co ma doprowadzić do wykreowania wizerunku Łącko jako gminy o dużym potencjale kulturalnym, które w aktywny sposób pielęgnuje, chroni i promuje unikatowe walory kulturowe.

Ponadto celem projektu jest wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczny i gospodarczy regionu z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz ułatwienia dostępu do obiektów kultury m.in. przez modernizację infrastruktury, zakup wyposażenia oraz rozwijanie kompleksowego systemu informacji kulturalnej.

Głównymi zadaniami ujętymi w projekcie są:

-  modernizacji infrastruktury Amfiteatru na Górze Jeżowa (wymiany sceny, częściowa wymiana ławek, remont garderoby),

- zakup: instrumentów muzycznych, nagłośnienia, oświetlenia, sceny mobilnej, strojów regionalnych, zestawu do nagrywania i przekazu internetowego „na żywo” z organizowanych wydarzeń, nagłośnienia, stworzenia interaktywnego portalu internetowego,

- prowadzenia warsztatów regionalnych

- wydanie publikacji etnograficznej oraz albumu promującego naszą gminę.

Całkowita wartość zadania: 932 374,32 zł

Wysokość dofinansowania: 571 324,94 zł

Okres realizacji: 2017-2018