Ruszamy z realizacją projektu „Naturalnie EKO”

LOGO WFOŚ (STARE)

Projekt „Naturalnie EKO”  - Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ruszamy z projektem „Naturalnie EKO” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Zakres projektu ma na celu edukację ekologiczną, propagowanie postaw proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju oraz realizację działań budujących świadomość ekologiczną.

Koszt całkowity zadania:  – 107 912,00 zł

Kwota dofinansowania - 92 545,00 zł, w tym środki WFOŚiGW w Krakowie: 46 272,50 zł oraz środki udostępnione przez NFOŚ: 46 272,50 zł.

W ramach projektu zrealizowane będą następujące działania:

- wydarzenia promujące zachowania pro ekologiczne,
- konkurs ekologiczny skierowany do dzieci i młodzieży,
- warsztaty tematyczne,
- nagranie i emisja spotu radiowego.


Cele i efekty jakie chcemy osiągnąć:

  • zwiększenie aktywizacji u ok. 2000 dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym z obszaru Małopolski na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami poprzez ich udział w zajęciach warsztatowych, udział w konkursie ekologicznym oraz w warsztatach tematycznych,
  • kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród ok. 1000 dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkoli na obszarze Gm. Łącko  poprzez organizację konkursu ekologicznego oraz organizację warsztatów, a także poszerzenie ich wiedzy nt. zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, promocja idei Zero Waste , ochrony owadów zapylających oraz OZE,
  • kształtowanie postaw proekologicznych społeczności lokalnej Sądecczyzny - ok 10 tyś odbiorców w zakresie tematyki Zero Waste poprzez emisję spotu w lokalnym radiu.


Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, ich rodziców, pozostałych domowników oraz całej społeczności lokalnej.