Cztery pory roku dawnej wsi

 

loga na www 1


Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej zakończyło realizację zadania grantowego, mającego na celu zachowanie i upowszechnienie tradycji lokalnych oraz promocja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru LGD poprzez wydanie albumu fotograficznego. Ukazuje on niematerialne dziedzictwo gminy Łącko a zakres tematyczny dotyczy m.in. codzienne życie mieszkańców, dawne zwyczaje obrzędy, strój regionalny.

Publikacji został nadany numer ISBN, dzięki czemu trafiła ona do wielu bibliotek na terenie kraju. Album został również przekazany do wybranych bibliotek na obszarze LGD.

Opracowanie i wydanie albumu zostało dofinansowane ze środków EFRROW, o które stowarzyszenie ubiegało się w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.