Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko

logotypy


Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku rozpoczął od 1 kwietnia 2016 roku realizację projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko

 

Projekt w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

Wartość projektu to 1 264 548,00 zł, w tym wkład UE - 1 074 865,80 zł

 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zamieszkujących na obszarze Gminy Łącko zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie dzięki kompleksowemu, dopasowanemu do zdiagnozowanych potrzeb i predyspozycji wsparciu, oraz zmiana ich postaw, poszerzenie kompetencji, zwiększenie integracji ze środowiskiem lokalnym, a w konsekwencji poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego.

 

 

Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku w tym:

 • osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego,

 • osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób 
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz 
  z zaburzeniami psychicznymi,

 • osób lub rodzin korzystających z PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

W ramach projektu obejmiemy szczególnym wsparciem:

 • osoby młode do 30 roku życia

 • osoby niepełnosprawne

 • kobiety

 • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 24 miesięcy)

 

 

W ramach ścieżki reintegracji będzie wykorzystany katalog instrumentów aktywizacji 
o charakterze społecznym, zawodowym oraz edukacyjnym w postaci np. warsztatów, indywidualnych konsultacji ze specjalistami, kursów zawodowych, staży, subsydiowanego zatrudnienia.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2016 r. – 31.03.2019r.

 

W ramach projektu oferujemy:

 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe

 • wsparcie psychologiczne i psychospołeczne

 • kursy, szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym

 • płatne staże/ praktyki zawodowe/ subsydiowane zatrudnienie

 • integracyjne pikniki i wyjazdy

 

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu oraz jego realizacji można uzyskać w biurze projektu w OPS w Łącku, 33-390 Łącko 445 oraz pod numerem telefonu 18 414 07 35, e-mail: ops@lacko.pl

 

Kierownik projektu –  mgr Artur Kotas

Obsługa finansowa - mgr Róża Wiktorowska-Fyda

Pracownik socjalny – mgr  Anna Sułkowska