Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w
stanie pokonać , wykorzystując własne uprawnienia i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej ,współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zgodnie z art. 16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  gmina powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby o których mowa obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę , organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej na podmiot je finansujący i realizację. Ocena zasobów obejmuję osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ichproblemów oraz rozkład ilościowy.
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia ocenę zasobów co roku do dnia 30 kwietnia do Regionalnego Ośrodka Polityki Społeczne. Ocena zasobów pomocy społecznej  dla gminy Łącko przygotowywana jest przy wykorzystaniu Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) na podstawie danych zaczytanych z CAS, danych Urzędu Gminy Łącko oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Niniejszy dokument prezentuje informacje nie tylko pomocy społecznej, ale także dane o sytuacji demograficznej i społecznej, w tym rynku pracy, infrastruktury społecznej, czy zasobach mieszkaniowych. Uwzględnia zatem wiele elementów polityki społecznej.

Ocena zasobów pomocy społecznej 2023 r

Ocena zasobów pomocy społecznej 2022 r

Ocena zasobów pomocy społecznej 2021 r

Ocena zasobów pomocy społecznej  2020 r

Ocena zasobów pomocy społecznej  2019 r

Ocena zasobów pomocy społecznej  2018 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej  2017 r

Ocena zasobów pomocy społecznej 2016 r