Program „Posiłek w szkole i w domu”

 Bez tytułu

Program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028.

/ Monitor Polski z dnia 23 sierpnia 2023 r. poz.881/

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. 

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” składa się z trzech modułów – każdy kierowany jest do innego adresata:

1. Moduł  dla dzieci i młodzieży;

2. Moduł dla osób dorosłych;

3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Za realizację zadań wynikających z modułów 1. i 2. odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. W ramach w/w modułów  Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

 1) posiłek;

 2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

 3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

 

Moduł dla dzieci i młodzieży  - ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200 % kryterium , o którym mowa w art. 8 ww.ustawy:

1)      Dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej

2)      Uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej

- w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Moduł dla osób dorosłych – ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywości , świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200 % kryterium , o którym mowa w art. 8 ustawy , osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej .

 

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku złożyć wniosek o pomoc (druki do pobrania w siedzibie OPS). Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);

- zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego;

- w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

- osoby prowadzące działalność gospodarczą –  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie