Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

             nowe


 

Celem naszego ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców naszej gminy,
poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.


Obowiązki administratora danych osobowych przetwarzanych w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku wykonuje Kierownik OPS.

Program „Opieka wytchnieniowa ” - finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Opieka wytchnieniowa  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku  przystąpił do Programu ,, Opieka wytchnieniowa ,, w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program na terenie Gminy Łącko jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania  osoby niepełnosprawnej. Cele Programu Opieka...
 Program „Opieka... Czytaj więcej: Program „Opieka wytchnieniowa ” - finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Rodziny Wspierające

  INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA   Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. Nr 149,...
Rodziny Wspierające Czytaj więcej: Rodziny Wspierające

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

logo ministerstwoznaki_strona_www1

PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” - finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

     

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, 33-390 Łącko informuje, że przystapił do realizacji Programu “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” - finansowanego ze środków  FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

 

NAZWA PROGRAMU:

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 CEL PROGRAMU:

Celem Programu  jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatawianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu róznego rodzaju aktywmności społecznej.Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 ADRESACI PROGRAMU:

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałęgo współudziału na co dzień dziecka opiekuna

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

         Szczegółowych informacji dotyczących programu można uzyskać pod numerem telefonu 184140743

 

 Program „Asystent...

Fundusz Alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny   Prawo do świadczenia alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. okres od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.   Przysługuje osobom uprawnionym do alimentów: do ukończenia 18 roku życia, do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole...
Fundusz Alimentacyjny Czytaj więcej: Fundusz Alimentacyjny

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY   Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do...
Karta Dużej Rodziny Czytaj więcej: Karta Dużej Rodziny

Świadczenie Wychowawcze

  Świadczenie wychowawcze – „Rodzina 500+”   Świadczenie przysługuje każdej rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodzin z orzeczeniem rozwodu,...
 Świadczenie Wychowawcze Czytaj więcej: Świadczenie Wychowawcze

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za...
 Wsparcie kobiet w ciąży... Czytaj więcej: Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach...
Dodatek mieszkaniowy Czytaj więcej: Dodatek mieszkaniowy

Dodatek energetyczny

Uprzejmie informujemy że w 2022 r. zostaje zawieszone przyznawanie dodatków energetycznych i w związku z tym prosimy o nie składanie wniosków o przyznanie dodatku energetycznego ponieważ nie będą rozpatrywane. Na podstawie Art. 15.  ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa...
Dodatek energetyczny Czytaj więcej: Dodatek energetyczny