Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

             nowe
 

Celem naszego ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców naszej gminy,
poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.


Obowiązki administratora danych osobowych przetwarzanych w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku wykonuje Kierownik OPS.

Podziel się:

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za...
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach...
Dodatek mieszkaniowy

Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny. PODSTAWA  PRAWNA Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne( Dz. U z 2012r. poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2013r., poz. 984),...
Dodatek energetyczny

Stypendium Szkolne

STYPENDIA / ZASIŁKI SZKOLNE  Osoby uprawnione do pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) :   uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i...
Stypendium Szkolne

"Dobry Start" dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko

logotypy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku rozpoczął od 1 kwietnia 2016 roku realizację projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

  STOP PRZEMOCY SZUKAJ POMOCY CO TO JEST PRZEMOC W RODZINIE? Przemoc w rodzinie jest to jednorazowe,albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób. W szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia , zdrowia, naruszające ich godność,nietykalność cielesną, wolność - w...
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Program operacyjny pomoc żywnościowa na lata 2014- 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącko informuje, że od miesiąca sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2016.

Program operacyjny pomoc żywnościowa na lata 2014- 2020

Projekt „RAZEM DO CELU”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku rozpoczyna od 1 stycznia  2019 roku realizację projektu „RAZEM DO CELU”   Projekt w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR   Wartość projektu to 1 610 941,15 zł, w...
Projekt „RAZEM DO CELU”