Opis projektu

RDC


Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Głównym celem projektu jest poprawa oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie dla 60 osób, (w tym 51 % kobiet) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez ich aktywizację społeczno - zawodową, kompleksowe i dopasowane do zdiagnozowanych potrzeb i problemów wsparcie oraz zmiana ich postaw, zwiększenie integracji ze środowiskiem lokalnym, a w konsekwencji  poprawa funkcjonowania społecznego osób zagrożonych ubóstwem zamieszkujących Gminę Łącko i korzystających z pomocy OPS w okresie od 2019r. do 2021r.

Grupa docelowa: osoby oraz rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym
 w szczególności:

a) osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

b) osoby korzystające z PO PŻ  

c) środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczelności  społeczność lokalna na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją.

 d) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkali  na terenie Gminy łącko

e) korzystający z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku

Główne działania: identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjału. Usługi aktywnej integracji, praca socjalna. Usługi aktywnej integracji poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych. Usługi aktywnej integracji aktywizacja edukacyjna i zawodowa. Usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym.

nowe