Referat Podatkowy

Sekcja zawiera niezbędne informacje i dokumenty w formacie PDF i DOCX do pobrania, które są wymagane do realizacji spraw obsługiwanych przez Referat Podatkowy. Kliknij w odnośnik z poniższej listy aby przejść bezpośrednio do danej sekcji. Na końcu każdej z nich znajduje się link umożliwiający powrót do tej części strony.PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:


IN – 1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne:

Termin składania: W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych  będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


DRUKI DO POBRANIA:DN – 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - osoby prawne:

Termin składania: Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Łącko w 2023 roku za 1 m2 powierzchni wynoszą:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,72 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 3,29 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,13 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,64 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,62 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,34 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.).   

* - pełny wykaz stawek zawarty w poniższych uchwałach Rady Gminy Łącko:

 

↑↑ Do góry ↑↑

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:


DT – 1  Deklaracja na podatek od środków transportowych

Termin składania: Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

Składający: Podatnicy podatku od środków transportowych – osoby prawne i fizyczne.

Wykaz obowiązujących stawek na 2022 rok w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko znajduje się w poniższej uchwale Rady Gminy:

 

DRUKI DO POBRANIA :

↑↑ Do góry ↑↑


PODATEK ROLNY:


IR – 1  Informacja w sprawie podatku rolnego - osoby fizyczne

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych  będących właścicielami  gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów  na podstawie umowy zawartej  stosownie do przepisów o  ubezpieczeniu społecznym rolników  oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Stawka podatku rolnego w roku 2023:

  • dla gruntów (użytki rolne) stanowiących gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha) – 185,1250 zł za 1 ha przeliczeniowy,
  • dla gruntów (użytki rolne) niestanowiących gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha) – 370,25 zł za 1 ha fizyczny,

 

DRUKI DO POBRANIA :DR – 1 Deklaracja na podatek rolny - osoby prawne

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Składający:  Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami  z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.


DRUKI DO POBRANIA :

 

↑↑ Do góry ↑↑


PODATEK LEŚNY:


IL – 1 Informacja w sprawie podatku leśnego – osoby fizyczne

Termin składania:  W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Stawka podatku leśnego w roku 202371,0996 zł za 1 ha fizyczny.


DRUKI DO POBRANIA :


DL – 1 Deklaracja na podatek leśny - osoby prawne

Termin składania:  Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Składający: Formularz przeznaczony dla osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.


DRUKI DO POBRANIA :

 

↑↑ Do góry ↑↑


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH w 2024 roku:

Wójt Gminy Łącko informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT:

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami - oryginały do wglądu) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami – oryginały do wglądu) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych 

oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i

58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Dotacje będą wypłacane w terminach:

1 - 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zwrotu dostępne są pod tym adresem.


DRUKI DO POBRANIA :

↑↑ Do góry ↑↑


WYDANIE ZAŚWIADCZENIA:


Zaświadczenie wydawane jest po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną. Dokument może dotyczyć: stanu majątkowego, dochodu z gospodarstwa rolnego, opłacania składek na FER, FUSR, niezalegania w podatkach i innych.

 

DRUKI DO POBRANIA :