Referat Podatkowy

Sekcja zawiera niezbędne informacje i dokumenty w formacie PDF i DOCX do pobrania, które są wymagane do realizacji spraw obsługiwanych przez Referat Podatkowy. Kliknij w odnośnik z poniższej listy aby przejść bezpośrednio do danej sekcji. Na końcu każdej z nich znajduje się link umożliwiający powrót do tej części strony.PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:


IN – 1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne:

Termin składania: W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych  będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


DRUKI DO POBRANIA:DN – 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - osoby prawne:

Termin składania: Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

W roku 2022 stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łącko wynoszą rocznie (za jeden metr kwadratowy):

1. Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,12 zł
 • grunty objęte obszarem rewitalizacji* - 3,31 zł
 

2. Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych lub ich części - 0,58 zł
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
    • Działalności handlowej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych powyżej 10% - 25,10 zł
    • Działalności handlowej innej niż powyższa - 16,73 zł
    • Działalności produkcyjnej, wytwórczej oraz usługowej - 14,58 zł
    • Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,35 zł
    • Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej  zajętych przez te podmioty udzielające tych świadczeń - 5,11 zł
    • Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,85 zł

 

3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% wartości

* - pełny wykaz stawek zawarty w poniższych uchwałach Rady Gminy Łącko:

 

↑↑ Do góry ↑↑

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:


DT – 1  Deklaracja na podatek od środków transportowych

Termin składania: Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

Składający: Podatnicy podatku od środków transportowych – osoby prawne i fizyczne.

Wykaz obowiązujących stawek na 2022 rok w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko znajduje się w poniższej uchwale Rady Gminy:

 

DRUKI DO POBRANIA :

↑↑ Do góry ↑↑


PODATEK ROLNY:


IR – 1  Informacja w sprawie podatku rolnego - osoby fizyczne

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych  będących właścicielami  gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów  na podstawie umowy zawartej  stosownie do przepisów o  ubezpieczeniu społecznym rolników  oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Stawka podatku rolnego w roku 2022:

 • dla gruntów (użytki rolne) stanowiących gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha) – 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy,
 • dla gruntów (użytki rolne) niestanowiących gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha) – 307,40 zł za 1 ha fizyczny,

 

DRUKI DO POBRANIA :DR – 1 Deklaracja na podatek rolny - osoby prawne

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Składający:  Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami  z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.


DRUKI DO POBRANIA :

 

↑↑ Do góry ↑↑


PODATEK LEŚNY:


IL – 1 Informacja w sprawie podatku leśnego – osoby fizyczne

Termin składania:  W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Stawka podatku leśnego w roku 2022 – 46,6972 zł za 1 ha fizyczny.


DRUKI DO POBRANIA :


DL – 1 Deklaracja na podatek leśny - osoby prawne

Termin składania:  Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Składający: Formularz przeznaczony dla osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.


DRUKI DO POBRANIA :

 

↑↑ Do góry ↑↑


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH:


Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 1 marca 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

 • w terminie od 2 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 1 - 30 kwietnia 2022 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

 • 1 - 29 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie


przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zwrotu dostępne są pod tym adresem.


DRUKI DO POBRANIA :

↑↑ Do góry ↑↑


WYDANIE ZAŚWIADCZENIA:


Zaświadczenie wydawane jest po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną. Dokument może dotyczyć: stanu majątkowego, dochodu z gospodarstwa rolnego, opłacania składek na FER, FUSR, niezalegania w podatkach i innych.

 

DRUKI DO POBRANIA :