Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

System gospodarowania odpadami:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.

 

Ochrona Środowiska i Rolnictwo:

Wniosek o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest - Wniosek składany do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów
Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzecych i ich części
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
  Zasady postępowania po wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym oraz wzory dokumentów
Informacje w przedmiotowym zakresie.
Wniosek o udzelenie dotacji na wymianę starego pieca
Wniosek dotyczy Poddzialania 4.4.2 i 4.4.3 RPO WM na lata 2014 - 2020


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Uzupełnienie wniosku w sprawie zatwierdzenia podziału działek
Wniosek do zmiany lub sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko
Wniosek do zmiany lub sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łącko


Nieruchomość

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

Podziel się: