Referat Organizacyjno-Administracyjny i Promocji

Sekcja zawiera niezbędne informacje i dokumenty w formacie formularzy PDF i DOCX do pobrania, które są wymagane do realizacji spraw obsługiwanych przez Referat Organizacyjno-Administracyjny i Promocji. Kliknij w odnośnik z poniższej listy aby przejść bezpośrednio do danej sekcji. Na końcu każdej z nich znajduje się link umożliwiający powrót do tej części strony.
 
 

 

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jak otworzyć działalność gospodarczą?

Wymagania:

 • wniosek CEiDG -1 (opcjonalnie)
 • ważny dowód osobisty, paszport lub mDowód
 • w przypadku obcokrajowców oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status pobytu na terytorium RP albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię
 • Nr NIP (osoby posiadające taki numer) lub Nr REGON (osoby posiadające taki numer)
 • znajomość podstawy opodatkowania – informacja na jakich zasadach będzie rozliczana działalność gospodarcza z urzędem skarbowym (podatek liniowy, zasady ogólne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)
 • jeśli dokumentacja rachunkowa będzie prowadzona przez inny podmiot niż wnioskodawca to dane kontaktowe oraz NIP
 • posiadanie wybranego numeru PKD (opcjonalne)

 

Jednostka / osoba odpowiedzialna:

Referat Organizacyjno – Administracyjny i Promocji pok. 4
Adam Jędraczka
Tel. 18-414-07-19
adres email: a.jedraczka@lacko.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 541 ze zm.).

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiany we wpisie, zgłoszenie zawieszenia i wznowienia oraz wykreślenie wpisu nie podlegają opłacie.

W jaki sposób można złożyć wniosek CEIDG-1 (o wpis do ewidencji działalności gospodarczej / zmianę wpisu / o wpis informacji o zawieszeniu działalności / o wpis informacji o wznowieniu działalności / o wykreślenie wpisu)?

Wniosek o wpis do CEIDG w wersji papierowej składa się w Referacie Organizacyjno – Administracyjnym i Promocji w pok. 4, który jest czynny w poniedziałki od godz. 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku od 7.30. do 15.30 w piątki od 07.30 do 14:00.

Wniosek CEIDG-1 w wersji papierowej można pobrać w pokoju 4 Urzędu Gminy Łącko lub wypełnić elektronicznie (bez konieczności logowania się do CEIDG), wydrukować i złożyć w Urzędzie w ciągu w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku (zapamiętaj nr wniosku), drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym osoba uprawniona podpisała wniosek w Urzędzie.

Składając osobiście wniosek o wpis do CEIDG należy zabrać ze sobą ważny dowód osobisty lub ważny paszport.

Wypełniony wniosek CEIDG-1 można wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej potwierdzonym przez notariusza).

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o wpis do CEIDG przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz zabrać ze sobą ważny dowód osobisty lub ważny paszport. Złożenie dokumentu pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

Po otrzymaniu wniosku organ gminy przekształca papierowy wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła elektronicznie do CEIDG. Następnie minister właściwy ds. gospodarki dokonuje wpisu do CEIDG.

Aby samodzielnie dokonać rejestracji działalności gospodarczej (bez wizyty w urzędzie) poprzez założenie konta przedsiębiorcy należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny,  podpis zaufany albo podpis osobisty, lub podpis w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek. Należy zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć (podpisać) go elektronicznie. Po wypełnieniu formularza elektronicznego i podpisaniu go podpisem elektronicznym minister właściwy ds. gospodarki dokonuje wpisu do CEIDG. System CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

W jaki sposób można uzyskać zaświadczenie potwierdzające aktualność wpisu w CEIDG?

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG są dostępne na stronie internetowej Ministra Gospodarki ceidg.gov.pl. Mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG. Urzędy Gmin nie wydają dodatkowych zaświadczeń potwierdzających wpis do CEIDG.

Gdzie można uzyskać informację w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej?

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Serwis biznes.gov.pl

Nowoczesny serwis informacyjno-usługowy dla firm, dostępny pod adresem biznes.gov.pl. Celem portalu jest pomoc przedsiębiorcom ich pełnomocnikom w realizacji spraw online związanych z prowadzeniem firmy w Polsce i za granicą. Na portalu udostępnione są usługi online, spersonalizowane poradniki, które odpowiadają na indywidualne pytania, opisy usług. Na portalu działa również Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, czyli infolinia oraz czat i system obsługi trudnych zapytań.

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy

Tel. 801 055 088 lub 22 765 6732
w dni robocze w godzinach 7.00 - 17.00. 

Krajowa Informacja Skarbowa

Tel. 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych), 
801 055 055 (z telefonów stacjonarnych), 
+48 22 330 03 30 (z zagranicy)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00

Infolinia ZUS

Tel. 22 560 16 00 (Konsultanci COT są dostępni pon. - pt. w godz. 7:00 - 18:00) 

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE: 


DRUKI DO POBRANIA:

 

↑↑ Do góry ↑↑

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży:

Zezwolenia wydawane są przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą.

Zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu wydaje się na okres nie krótszy niż 2 lata, natomiast na sprzedaż gastronomiczną nie krótszy niż 4 lata.

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży,
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 4. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych.

Opłaty:

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie, wnoszą opłatę na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 1. 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2 100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.


W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłat tych dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia bez możliwości płatności ratalnej.

Wymienione opłaty wnosi się w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łącko: Łącki Bank Spółdzielczy 27 8805 0009 0000 0144 2000 0070


Jednostka / osoba odpowiedzialna:

Referat Organizacyjno – Administracyjny i Promocji pok. 4
Adam Jędraczka
Tel. 18-414-07-19
adres email: a.jedraczka@lacko.pl

Uwagi i dodatkowe informacje:

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Łącko.

1. Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

2. Zezwolenia wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z  Uchwałą Rady Gminy Łącko.

3. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 • posiadanie zezwolenia,
 • wniesienie opłaty,
 • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających    odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
 • w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja, 31 września każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty,
 • posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
 • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
 • zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu,
 • przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

 

4. Wójt Gminy Łącko cofa zezwolenie w przypadku:

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

 1. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 2. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 ustawy. 


2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,

3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy,

6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

5. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

6. Zezwolenie wygasa w przypadku:

1) likwidacji punktu sprzedaży,
2) upływu terminu ważności zezwolenia,
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
5) niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy w terminach, o których mowa w art. 111 ust. 7 ustawy.

7. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt. 5 ustawy, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

8. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt. 3 ustawy.

9. Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia, do których nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 4, ust. 5 pkt. 5, ust. 6, ust. 7 pkt. 4 i 6 oraz ust. 9-14 ustawy.

Jednorazowe zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, o których mowa w art. 111 ust. 2 i art. 18 ust. 3 ustawy.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat. Do zezwoleń nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 5 pkt. 5, ust. 6 pkt. 2-4, ust. 7 pkt. 4, 5 i 7, ust. 9, ust. 10 pkt. 3 oraz ust. 12 pkt. 1 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłata za zezwolenia, o których mowa, jest wnoszona na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy.

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi:

 • 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
 • 175,00 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu.


DRUKI DO POBRANIA:

 

 

↑ Do góry ↑

TRANSPORT

Transport regularny

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym.
 2. Kserokopia licencji.
 3. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy.
 4. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
 5. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.
 6. Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach.
 7. Cennik opłat uwzględniający ceny biletów normalnych i ulgowych, jak również wykaz uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
 8. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

Opłaty:

 Dla przewozu regularnego - obszar gminy:

 • do roku – 100 zł
 • do 2 lat – 150 zł
 • do 3 lat – 200 zł
 • do 4 lat – 250 zł
 • do 5 lat – 300 zł


Za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu):

 • 1% opłaty jak za wydane zezwolenie.


W przypadku wniosku o zmianę zezwolenia:

 • za wydanie zezwolenia - 10% opłaty jak za wydanie zezwolenie,
 • za wydanie wypisu z zezwolenia - 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
 • za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu - 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia


Podstawa prawna:

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. ( Dz. U. 2019 r. poz. 2201 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220 ze zm.).

 

Jednostka / osoba odpowiedzialna:

Referat Organizacyjno – Administracyjny i Promocji pok. 4
Adam Jędraczka
Tel. 18-414-07-19
adres email: a.jedraczka@lacko.pl

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

Transport regularny specjalny

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób
 2. kserokopię licencji
 3. informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
 4. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 5. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 6. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi
 7. wykaz pojazdów z określeniem ich liczy oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

 

Opłaty:

Dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty jak za przewóz regularny tj.

 • do roku – 50 zł
 • do 2 lat – 75 zł
 • do 3 lat – 100 zł
 • do 4 lat – 125 zł
 • do 5 lat – 150 zł


Za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu)

 • 1% opłaty jak za wydane zezwolenie.

 

W przypadku wniosku o zmianę zezwolenia:

 • za wydanie zezwolenia - 10% opłaty jak za wydanie zezwolenie
 • za wydanie wypisu z zezwolenia - 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia
 • za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu - 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 2201 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220 ze zm.).

 

Jednostka / osoba odpowiedzialna:

Referat Organizacyjno – Administracyjny i Promocji pok. 4
Adam Jędraczka
Tel. 18-414-07-19
adres email: a.jedraczka@lacko.pl

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

Taxi

Wydanie licencji na przewóz osób taksówką osobową

Wymagane dokumenty:

 1. zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności;
 2. kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 3. kopia badania psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 4. kopia prawa jazdy;
 5. kopia świadectwa legalizacji taksometru zainstalowanego w zgłaszanym do przewozów pojeździe;
 6. kopia krajowego dokumentu dopuszczającego zgłaszany do przewozów pojazd do ruchu (dowód  rejestracyjny lub pozwolenie czasowe z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako TAXI);
 7. dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem zgłoszonym do przewozów, jeżeli wnioskodawca nie jest jego właścicielem np. umowa użyczenia;
 8. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców – zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy
  o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze. zm.)
 9. dowód uiszczenia opłaty;

Opłaty:

 • od 2 do 15 lat – 200 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 250 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 300 zł

 

Jednostka / osoba odpowiedzialna:

Referat Organizacyjno – Administracyjny i Promocji pok. 4
Adam Jędraczka
Tel. 18-414-07-19
adres email: a.jedraczka@lacko.pl

 
Podstawa prawna:

 1. Ustawa  o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. ( Dz.U.2019.2140 z póź zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2019.2463).


Uwagi i dodatkowe informacje:

Licencja udzielana jest na obszar gminy na czas określony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

↑ Do góry ↑

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH


Zgłoszenie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie (inne niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska).

Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu – art. 38 ust. 3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U.2020.2211 ze zm.).

Każdy kwaterodawca świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek zgłosić, w formie pisemnej na formularzu wniosku, w Urzędzie Gminy Łącko, obiekt do ewidencji zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych. Złożenie wniosku w formie pisemnej.

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych. Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. Obiekty te również muszą spełniać ww. minimalne wymagania.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Łącko.

Załączniki:

 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z numerem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – o ile taki posiada
 • Zaświadczenie o numerze NIP
 • Opis obiektu oraz pola biwakowego
 • Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.
 • Brak opłat za złożenie wniosku z załącznikami.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe (art.39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych), a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
Przedsiębiorca / rolnik świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji wszelkie zmiany (art.39 ust.4 i ust.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych /Dz.U.2020.2211 ze zm./), m.in. informacje o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową
 • zmianie liczby miejsc noclegowych.

 

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych  (Dz.U.2020.221 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U.2017.2166 ze zm.)

Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie:

Do wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa wynosi 17 zł ( Opłata skarbowa zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U.2020.1546 z późn. zm./).

Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca

Wymienione opłaty wnosi się w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łącko: Łącki Bank Spółdzielczy 27 8805 0009 0000 0144 2000 0070


Jednostka / osoba odpowiedzialna:

Referat Organizacyjno – Administracyjny i Promocji pok. 4
Inspektor mgr Mariola Turek
Tel. 18-414-07-22
adres email: m.turek@lacko.pl

 

DRUKI DO POBRANIA:


 ↑ Do góry ↑

 


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

DRUKI DO POBRANIA:


↑ Do góry ↑
 

KULTURA

 

DRUKI DO POBRANIA:

 

 

 


↑ Do góry ↑