Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY ŁĄCKO OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
INSPEKTOR DS. NADZORU INWESTORSKIEGO


1. Konkurs organizowany w ramach projektu pt. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

2. Liczba lub wymiar etatu: 1/2 etatu, umowa na czas określony (umowa na czas trwania projektu).  

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, określonych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, dla robót budowlanych w ramach projektu, w tym:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy ( w tym potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót stanowiącego podstawę do fakturowania (częściowego, końcowego) zgodnie z postanowieniami umowy w ramach projektu),

2) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym, dokonywanie wpisów w dzienniku budowy.

3) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,

4) nadzorowanie prowadzenia robót budowlanych na obiekcie w ramach projektu,

5) nadzorowanie, koordynowanie i rozliczanie prowadzonych robót  inwestycyjnych w ramach projektu,

6) przygotowywanie kosztorysów inwestorskich w zakresie robót budowlanych, w przypadku zaistnienia robót dodatkowych (zamiennych), sporządzenia protokołów konieczności i kompletu dokumentów dotyczących w/w robót,

7) sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów oraz innej dokumentacji przedłożonej przez wykonawców,

8) koordynowanie robót w branży budowlanej w ramach projektu,

9) prowadzenie ewidencji dokumentacji procesu inwestycyjnego (prace projektowe, wykonawcze, przeglądy gwarancyjne itd.) w ramach projektu.

4. Wymagania:

I. wymagania formalne warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze (wymagania niezbędne):

1. Obywatelstwo polskie. *

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Nieposzlakowana opinia.

4. Osoba kandydująca nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Wykształcenie wyższe techniczne.

6. Posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sieci sanitarnych i urządzeń ochrony środowiska zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im wyższe uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

7. Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, tzn. izby architektów lub izby inżynierów budownictwa.

8. Doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie robót budowlanych związanych z obiektami gospodarki wodno-ściekowej w tym minimum trzech oczyszczalni ścieków - mechaniczno-biologicznych o przepustowości min. 500m3/dobę.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.Znajomość zagadnień wynikających z pracy na stanowisku objętym naborem, w szczególności: ustawy - Prawo budowlane, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, instrukcji kancelaryjnej.

2.Znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji.

3.Posiadanie wiedzy w zakresie prowadzenia inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.

4.Znajomość topografii gminy Łącko.

5.Znajomość programów komputerowych: Excel i Word, poczty elektronicznej i Internetu.

6.Wysokie zdolności organizacyjne, wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktu z otoczeniem, umiejętność szybkiego i samodzielnego podejmowania decyzji, odporność na stres, umiejętność pracy w sytuacji kryzysowej, umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, terminowość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, sumienność, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji

* UWAGA: O stanowisko mogą ubiegać się poza obywatelami polskimi także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

5. Warunki pracy na stanowisku:

 1.  praca – ½  etatu, umowa na czas określony (umowa na czas trwania projektu),
 2. zatrudnienie w ramach przedmiotowego stanowiska pracy będzie finansowane w ramach projektu pt. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
 3. praca w budynku Urzędu Gminy w Łącku. Czynności związane z wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywane będą poza siedzibą Urzędu Gminy w Łącku,
 4. narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 5. na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej.

 6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1.  Kwestionariusz osobowy.
 2. Życiorys uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i kariery zawodowej.
 3. List motywacyjny.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz innych dobrowolnie podanych danych osobowych nie wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa".
 7. Dla potrzeb rekrutacji: oświadczenie, że kandydat (kandydatka) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (po zakończeniu rekrutacji osoba, z którą ma zostać nawiązany stosunek pracy obowiązana jest przedłożyć odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.
 8. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz do kierowania pracami budowlanymi w specjalności instalacji sieci sanitarnych i urządzeń ochrony środowiska.
 9. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 10. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Do aplikacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe np.: uzyskane nagrody, wyróżnienia itp., a także referencje.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

W miesiącu grudniu 2017 r. w Urzędzie Gminy w Łącku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 stycznia 2018 r. (włącznie) do godziny 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Łącku, 33-390 Łącko 445 – na dziennik podawczy lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie: „Oferta zatrudnienia na stanowisku – Inspektor ds. nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pt. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.” na adres: Urząd Gminy w Łącku, 33-390 Łącko 445.

Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu Gminy w Łącku po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

1. Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej na parterze budynku Urzędu Gminy w Łącku.

2. W ciągu 7 dni od dnia upływu terminu do składania dokumentów kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu w naborze zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i testu (lub innych metod selekcji, wybranych przez Komisję Rekrutacyjną).

Osoby te proszone są o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

3. Dokumentacja złożona przez kandydatów, którzy nie spełnili wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze zostanie komisyjnie zniszczona.

4. Po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez osoby, które nie zostaną zatrudnione (lub nie zostaną włączone do rezerwy kadrowej tworzonej na wypadek rozwiązania umowy o pracę w ciągu trzech miesięcy od zatrudnienia najlepszego z kandydatów) zostaną komisyjnie zniszczone.

5. Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Wójt Gminy Łącko,
- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.


Do pobrania.

Podziel się: