Ogólne informacje o projekcie

 logo projektu KadczaProjekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Wartość projektu ogółem w latach 2011-2012 wynosi 298 070,00 zł ( w tym wkład własny Gminy Łącko wynosi: 44 710, 50 zł).

Celem głównym projektu w latach 2011-2012 jest  upowszechnianie edukacji przedszkolnej  w Gminie Łącko przez podniesienie jakości i zwiększenie zakresu działania Przedszkola Samorządowego w Kadczy.

Cel główny projektu osiągnięty zostanie poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Zwiększenie liczby dziewczynek i chłopców przyjmowanych do przedszkola;
  1. Podniesienie jakości kształcenia przedszkolnego poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć;
  2. Wspomaganie dziewczynek i chłopców w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych;
  3. Rozwijanie umiejętności społecznych dziewczynek i chłopców oraz kształtowanie u nich poczucia przynależności społecznej. główne działania przewidziane w projekcie to:
  • wydłużenie czasu pracy przedszkola o 4h,
  • organizacja zajęć dodatkowych (język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, wyjazdy edukacyjne),
  • objęcie dziewczynek i chłopców pomocą specjalistów (logopedy i psychologa), którzy dotrą do nich bez konieczności pokonywania przez dzieci wielu kilometrów do poradni specjalistycznych.