Aktualności

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2023

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Prosimy o przekazanie informacji instytucjom i organizacjom pomocy społecznej, na stronach internetowych i w innych dostępnych Państwu publikatorach. Pracowników służb społecznych prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących oraz udzielenie pomocy osobom nie posiadającym dostępu do komputera czy Internetu, w wypełnieniu formularza wniosku.

Do pobrania:

•          informacja o stypendiach (wersja pdf)

•          informacja o stypendiach (wersja word)

•          grafika do zamieszczenia na stronie (wersja jpeg)

 Stypendia dla dzieci w...

TURNUSY REHIBILITACYJNE DLA DZIECI 2023

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich 2023 roku organizuje dla dzieci rolników turnusy rehabilitacyjne w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Turnusy te, skierowane są do dzieci urodzonych w latach od 2008 do 2016 (tj. 7-15 lat). Warunkiem niezbędnym jest, aby jeden z rodziców/opiekunów prawnych był ubezpieczony w...
 TURNUSY REHIBILITACYJNE... Czytaj więcej: TURNUSY REHIBILITACYJNE DLA DZIECI 2023

Informacja

NIECZYNNE

 

Od 03.04.2023 r. do 07.04.2023 r.

Placówka Wsparcia Dziennego w Zagorzynie

będzie zamknięta.

 

Informacja

Rehabilitacja lecznicza realizowana przez KRUS

JESTES NA EMERYTURZE ROLNICZEJ I WYMAGASZ
REHABILITACJI LECZNICZEJ?
Mozesz skorzystac z pobytu na turnusie rehabilitacji leczniczej w jednym z szesciu Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS


Pismo z KRUS

Ulotka

Rehabilitacja lecznicza dla osób uprawnionych do emerytury rolniczej

Wniosek o rehabilitację leczniczą


 Rehabilitacja lecznicza...

Dyżury specjalistyczne

Z początkiem 2022 roku w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały uruchomione dyżury o określonej specjalizacji. Specjalizacją jest wskazanie dziedziny prawa lub innej problematyki, której dotyczy porada albo grupy osób uprawnionych do pomocy.

Wprowadzenie punktów specjalistycznych pozwala na zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy i doświadczenia prawników nieodpłatnej pomocy oraz doradców obywatelskich na terenie szerszym niż ich macierzyste powiaty. Wiele z punktów specjalistycznych oferuje obecnie możliwość skorzystania z porady zdalnej, czyli przy użyciu środków komunikowania się na odległość, co pozwala na skorzystanie z pomocy specjalisty beneficjentom z całego kraju.

Analiza tematyki porad przeprowadzonych w poprzednich latach pozwoliła na zidentyfikowanie najistotniejszych dla beneficjentów nieodpłatnej pomocy dziedzin prawa. Należą do nich m.in. pomoc rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością oraz pomoc ofiarom przemocy wobec kobiet i dzieci. Punkty o takich właśnie specjalizacjach zostały utworzone obok punktów specjalizujących się w prawie spadkowym, kredytach frankowych, ubezpieczeniach, podatkach czy upadłości konsumenckiej.

Dyżury specjalistyczne - Nieodpłatna pomoc - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dyżury specjalistyczne

Informacja

W dniu 17.02.2023 r Radca Prawny nie będzie pełnił dyżuru w Punkcie Konsultacyjnym . Dyżur ten zostanie przeniesiony na inny termin o czym  poinformujemy na naszej stronie  internetowej.

Informacja

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

de

Informujemy, że wniosek Gminy Łącko o środki na realizację w roku 2023 usług „Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej „ został zaakceptowany i w roku bieżącym ponownie możemy Państwu zaproponować tę formę wsparcia. Środki na realizację programu pochodzą z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. 

 Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych. Jego beneficjentami mogą być: 

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tymi orzeczeniami. 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez niego miejsca;

3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury;

5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

- posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

- posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. 

 W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego pod warunkiem, że spełnienia przynajmniej jedno z ww. warunków. 

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina (o ile uda się pozyskać pracownika z odpowiednim przygotowaniem).

Oczekujemy na zawarcie umowy dotyczącej realizacji programu - usługi będą przyznawane po tym fakcie, jednak karty zgłoszenia do programu można już składać w siedzibie OPS wraz z wymaganymi załącznikami.  

Kartę zgłoszenia można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku lub pobrać tutaj. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach może ją również przesłać na wskazany adres. 

 Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, wystarczy kliknąć w ten link: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 Program „Asystent...

Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2023 r.

de

Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2023 r.

Informujemy, że wniosek Gminy Łącko o środki na realizację w roku 2023 usług opieki wytchnieniowej został zaakceptowany i w roku bieżącym, podobnie jak w ostatnich latach, możemy Państwu zaproponować tę formę wsparcia. Środki na realizację programu pochodzą z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki tej pomocy osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Adresatami programu są członkowie rodzin lub opiekunowie osób sprawujących bezpośrednią, całodobową opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane z nim na równi.  

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej uwzględnia się m.in. potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, który  jest dokonywany na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (do pobrania tutaj). Dokument może wypełnić lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik badania wynosi od 18 do 75 punktów usługa opieki wytchnieniowej przyznawana jest w pierwszej kolejności.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

  1.  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
  2.  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Umożliwiamy osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z ww. warunków.

Oczekujemy na zawarcie umowy dotyczącej realizacji programu - usługi będą przyznawane po tym fakcie, jednak karty zgłoszenia do programu można już składać w siedzibie OPS w Łącku wraz z wymaganymi załącznikami.

Kartę zgłoszenia można otrzymać w siedzibie OPS, 33-390 Łącko 445 lub pobrać tutaj. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach można ją również przesłać na wskazany adres.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, wystarczy kliknąć w ten link: https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA-18-10-1666774100.docx

 

 

 

 

 Program