Aktualności

Informacja

NIECZYNNE

 

Od 03.04.2023 r. do 07.04.2023 r.

Placówka Wsparcia Dziennego w Zagorzynie

będzie zamknięta.

 

Informacja

Rehabilitacja lecznicza realizowana przez KRUS

JESTES NA EMERYTURZE ROLNICZEJ I WYMAGASZ
REHABILITACJI LECZNICZEJ?
Mozesz skorzystac z pobytu na turnusie rehabilitacji leczniczej w jednym z szesciu Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS


Pismo z KRUS

Ulotka

Rehabilitacja lecznicza dla osób uprawnionych do emerytury rolniczej

Wniosek o rehabilitację leczniczą


 Rehabilitacja lecznicza...

Dyżury specjalistyczne

Z początkiem 2022 roku w wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostały uruchomione dyżury o określonej specjalizacji. Specjalizacją jest wskazanie dziedziny prawa lub innej problematyki, której dotyczy porada albo grupy osób uprawnionych do pomocy.

Wprowadzenie punktów specjalistycznych pozwala na zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy i doświadczenia prawników nieodpłatnej pomocy oraz doradców obywatelskich na terenie szerszym niż ich macierzyste powiaty. Wiele z punktów specjalistycznych oferuje obecnie możliwość skorzystania z porady zdalnej, czyli przy użyciu środków komunikowania się na odległość, co pozwala na skorzystanie z pomocy specjalisty beneficjentom z całego kraju.

Analiza tematyki porad przeprowadzonych w poprzednich latach pozwoliła na zidentyfikowanie najistotniejszych dla beneficjentów nieodpłatnej pomocy dziedzin prawa. Należą do nich m.in. pomoc rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością oraz pomoc ofiarom przemocy wobec kobiet i dzieci. Punkty o takich właśnie specjalizacjach zostały utworzone obok punktów specjalizujących się w prawie spadkowym, kredytach frankowych, ubezpieczeniach, podatkach czy upadłości konsumenckiej.

Dyżury specjalistyczne - Nieodpłatna pomoc - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dyżury specjalistyczne

Informacja

W dniu 17.02.2023 r Radca Prawny nie będzie pełnił dyżuru w Punkcie Konsultacyjnym . Dyżur ten zostanie przeniesiony na inny termin o czym  poinformujemy na naszej stronie  internetowej.

Informacja

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

de

Informujemy, że wniosek Gminy Łącko o środki na realizację w roku 2023 usług „Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej „ został zaakceptowany i w roku bieżącym ponownie możemy Państwu zaproponować tę formę wsparcia. Środki na realizację programu pochodzą z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. 

 Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych. Jego beneficjentami mogą być: 

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tymi orzeczeniami. 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez niego miejsca;

3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury;

5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

- posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

- posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. 

 W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego pod warunkiem, że spełnienia przynajmniej jedno z ww. warunków. 

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina (o ile uda się pozyskać pracownika z odpowiednim przygotowaniem).

Oczekujemy na zawarcie umowy dotyczącej realizacji programu - usługi będą przyznawane po tym fakcie, jednak karty zgłoszenia do programu można już składać w siedzibie OPS wraz z wymaganymi załącznikami.  

Kartę zgłoszenia można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku lub pobrać tutaj. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach może ją również przesłać na wskazany adres. 

 Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, wystarczy kliknąć w ten link: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 Program „Asystent...

Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2023 r.

de

Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2023 r.

Informujemy, że wniosek Gminy Łącko o środki na realizację w roku 2023 usług opieki wytchnieniowej został zaakceptowany i w roku bieżącym, podobnie jak w ostatnich latach, możemy Państwu zaproponować tę formę wsparcia. Środki na realizację programu pochodzą z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki tej pomocy osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Adresatami programu są członkowie rodzin lub opiekunowie osób sprawujących bezpośrednią, całodobową opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane z nim na równi.  

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej uwzględnia się m.in. potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, który  jest dokonywany na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (do pobrania tutaj). Dokument może wypełnić lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik badania wynosi od 18 do 75 punktów usługa opieki wytchnieniowej przyznawana jest w pierwszej kolejności.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

  1.  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
  2.  osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Umożliwiamy osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z ww. warunków.

Oczekujemy na zawarcie umowy dotyczącej realizacji programu - usługi będą przyznawane po tym fakcie, jednak karty zgłoszenia do programu można już składać w siedzibie OPS w Łącku wraz z wymaganymi załącznikami.

Kartę zgłoszenia można otrzymać w siedzibie OPS, 33-390 Łącko 445 lub pobrać tutaj. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach można ją również przesłać na wskazany adres.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, wystarczy kliknąć w ten link: https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA-18-10-1666774100.docx

 

 

 

 

 Program

Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych tylko dla ogrzewających domy i mieszkania gazem ziemnym

Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych tylko dla ogrzewających domy i mieszkania gazem ziemnym dostarczanym za pomocą sieci gazowej (wyłącznie dla celów grzewczych nie ma możliwości zwrotu podatku VAT używanego do gotowania czy podgrzewania wody). Głównym źródłem ogrzewania zgłoszonym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku musi...
 Zwrot podatku VAT dla... Czytaj więcej: Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych tylko dla ogrzewających domy i mieszkania gazem ziemnym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

1

 Program Operacyjny Pomoc... Czytaj więcej: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus