Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że Gmina Łącko przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest:
• dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

• poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
• ograniczanie skutków niepełnosprawności,
• stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
• przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

• wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
• załatwianiu spraw urzędowych;
• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
• wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym dla dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).
O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.
Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.
Program trwa przez 2024r.
Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (stanowiących załączniki do ogłoszenia) i dostarczenia ich do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:
• osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku lub
• skany dokumentów wysłać na adres mailowy Ośrodka: ops@lacko.pl lub
• wysłać pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, 33-390 Łącko 445
Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w:
Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku – tel.: 18 4140743

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2024

Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024