,, OPIEKA WYTCHNIENIOWA ,, - edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku  informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności,

którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne, przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w pkt 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

 

Należy pamiętać, że w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023.901 t.j z dnia 2023.05.12 z późń. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego albo usługi finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Więcej informacji dotyczących programu można uzyskać:

  1. Osobiście w Ośrodku
  2. Telefonicznie dzwoniąc pod numer 18 / 414 07 43
  3. Na stronie internetowej    https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1493,otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-organizacji-pozarzadowych-edycja-2024

 

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/zalacznik-nr-1-do-programu-ow-ngo-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1700483953.docx