Aktualności

Wniosek o dodatek węglowy

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego


Rozporządzenie>>>>

Wniosek>>>>


 

Wniosek o dodatek węglowy

Dodatek węglowy 3000 zł

Dodatek węglowy - informacje W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Informujemy, że na terenie Gminy Łącko obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, 33-390 Łącko 445. Wnioski o...
Dodatek węglowy 3000 zł Czytaj więcej: Dodatek węglowy 3000 zł

Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia z art.13 ustawy z dnia 12 marca 202 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kres dłuższy niż 120 dni zgodnie z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia

Zapisy dotyczące wydania zgody na przedłużenie okresu wypłaty świadczenia z art.13 ustawy z dnia 12 marca 202 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kres dłuższy niż 120 dni zgodnie z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 24 czerwca 2022 r (Dz.U.2022 poz.1336)

 Przedłużenie okresu... Czytaj więcej: Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia z art.13 ustawy z dnia 12 marca 202 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kres dłuższy niż 120 dni zgodnie z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

W związku z pismem Zastępcy Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 18 maja 2022 roku (znak: DPSII.4110.1.5.2022.AM), przekazuję linki do banerów z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, opracowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie ze Strażą Graniczną. Baner zawiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi. Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz stronie MSWiA:
wersja polska https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI
wersja ukraińska https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI
 polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki)
https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy
 angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswiaen/
information-for-refugees-from-ukraine

 Przeciwdziałanie...

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie,

ff

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla OfiarPrzemocy w Rodzinie

31-946 Kraków, Os. Krakowiaków 46 tel.12 425 81 70, 606 618 014

oodp.krakowiakow@caritas.pl

sowkrakowiakow.pl


                        Szanowni Państwo,

 

 

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie,
os. Krakowiaków 46 jest finansowany ze środków budżetu państwa i prowadzony przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie jest placówką zapewniającą pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym pomoc w formie schronienia osobom, które nie mogą przebywać w swoim miejscu zamieszkania ze względu na przemoc w rodzinie.

Pobyt w Ośrodku trwa do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.  Przyjmujemy osoby doświadczające przemocy w rodzinie
z terenu całego kraju. Pomoc świadczona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
 i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259)
.

W SOW pomoc jest udzielana poprzez zapewnienie całodobowego schronienia pełnoletniej osobie dotkniętej przemocą w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod opieką tej osoby. W celu przyjęcia do ośrodka nie jest wymagane skierowanie ani decyzja administracyjna. Specjalistyczna pomoc oraz pobyt w placówce jest bezpłatny.

SOW świadczy specjalistyczną pomoc w zakresie: poradnictwa psychologicznego, psychoterapeutycznego, pedagogicznego, socjalnego, prawnego, pomoc w dotarciu do placówek medycznych.  Przyjęcia osób doświadczających przemocy w rodzinie do SOW odbywają się całodobowo.

Pracownicy SOW świadczą również pomoc w formie ambulatoryjnej osobom niezamieszkującym w placówce, z terenu całej Polski.  Ta forma pomocy również jest bezpłatna.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia oraz świadczonej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie zapraszam do kontaktu z pracownikami Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie lub do bezpośredniego kierowania zainteresowanych osób. Po rozpoznaniu lub podejrzeniu przemocy w rodzinie i potrzebie skierowania ODP, proponujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami placówki celem umówienia wizyty.


 

 

 Specjalistyczny Ośrodek...

Informacja

Osoby, nie tylko bezrobotne, które mają mniej niż 30 lat, były co najmniej pół roku za granicą, niedawno stamtąd wróciły (albo dopiero zamierzają wrócić), zachęcamy do kontaktu z Wojewódzkim Urzędem Pracy i projektem „Wróć z POWERem!":

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - aktualna strona : Aktualność (praca.gov.pl)

Informacja

INFORMACJA

 

W dniu 2 maja 2022 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

będzie nieczynny

INFORMACJA

Informacja

Informujemy, że 15 kwietnia 2022 r. (Wielki Piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej

w Łącku  będzie czynny do godz. 12:00.

Punk konsultacyjny dla osób i rodzin w kryzysie w tym dniu będzie nieczynny.

Informacja

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przewiduje się udzielenie każdemu podmiotowi, w  szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na jego wniosek, świadczenia pieniężnego z tego tytułu.

Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne).

Świadczenie jest przyjmowane na wniosek, a załączniki do wniosku stanowią Karty osób przyjętych do zakwaterowania, wypełniane dla każdej osoby osobno.

Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku.

Godziny otwarcia;

poniedziałek: 7:30 – 17:00

wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30

piątek: 7:30 – 14:00

 

Do złożenia wniosku wymagane jest dysponowanie danymi obywatela Ukrainy; imieniem  i nazwiskiem oraz numerem PESEL lub w przypadku braku tego numeru, rodzajem oraz numerem/serią dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Świadczenie jest udzielane w kwocie maksymalnej 40 zł za osobę dziennie (zarówno dorosłą jak i dziecko).

Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 60 dni od dnia zakwaterowania.

Świadczenie jest wypłacane z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania.

Gmina dla sprawnej organizacji przyjęła następujące zasady przyjmowania wniosków:

  1. mieszkańcy, którzy przyjęli obywateli Ukrainy, którzy już opuścili miejsce zakwaterowania mogą składać wnioski do OPS od zaraz;
  2. mieszkańcy, u których nadal przebywają obywatele Ukrainy pierwszy wniosek składają po upływie 30 dni od daty zakwaterowania, drugi wniosek składają po upływie kolejnych 30 dni zakwaterowania;
  3. wniosek może być również złożony jednorazowo za pełny okres.

 

Złożony wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca.

Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek dokonać weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacja obejmuje:

* oględziny miejsca zakwaterowania i wyżywienia,

* liczbę przebywających osób. Przyjmuje się, że na jedną osobę powierzchnia nie może być mniejsza niż 4m2.

W celu weryfikacji w rubryce wniosku “Adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania” konieczne jest uzupełnienie informacji o rodzaju lokalu (mieszkanie/dom/obiekt zakwaterowania zbiorowego) oraz metrażu udostępnionego osobom zakwaterowanym.

Druki do pobrania znajdują się poniżej.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA>>>>

KARTA OSOBY PRZYJĘTEJ NA ZAKWATEROWANIE>>>>

 Informacja dla osób...