Rekrutacja do projektu

Gmina Łącko - Beneficjent projektu pn. „RAZEM DO CELU” informuje, że od  21. 11.2020 r. do 20.11.2020 r. uruchamia rekrutację do w/w projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś priorytetowa Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.

Osoby spełniające warunki udziału w projekcie prosimy o złożenie dokumentu „Kwestionariusz zgłoszeniowy” w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
 

Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin rekrutacji dostępne są na stronie:   https://www.lacko.pl/rekrutacja-ii.html oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.

Osoby spełniające warunki udziału w projekcie prosimy o złożenie dokumentu „Kwestionariusz zgłoszeniowy” w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku lub e-mailowo na adres: ops@lacko.pl