Rekrutację ciągłą - projekt pn. „RAZEM DO CELU”

gggg

Gmina Łącko - Beneficjent projektu pn. „RAZEM DO CELU”
informuje, że od 08.01.2021r. uruchamia rekrutację ciągłą
do w/w projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
9 Oś priorytetowa Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie
9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem
„Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.
Osoby spełniające warunki udziału w projekcie prosimy o złożenie dokumentu „Kwestionariusz zgłoszeniowy”
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.lacko.pl/aktualnosci.html oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.

herb