PROJEKT „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko”

placówka


Beneficjent: Gmina Łącko

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

Okres realizacji: 01.07.2019 - 30.08.2021

Celem projektu jest utworzeniu pierwszej placówki wsparcia dziennego w Gminie Łącko, która zapewni wsparcie dla rodzin poprzez wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci/młodzieży do 18 r.ż. zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz będzie przeciwdziałać i zwalczał dysfunkcje w rodzinie. Realizacja działań obejmuje 2 formy: opiekuńczą i specjalistyczną określ. w ust. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Od sierpnia 2019 r. do maja 2020 r. przeprowadzono następujące działania:

1. Otwarto ciągłą rekrutację do projektu wśród następujących osób:

- osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego,

- osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

- osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi,

- osób lub rodzin korzystających z PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

2. Wykonano prace dostosowawcze i adaptacyjne /wydzielenie pomieszczenia do pracy cichej,

3. Zakupiono:

- meble do sal: szafki, półki, regały, biurka i krzeseł, wieszaka do szatni, siedziska piankowe: pufy i kanapy,

- laptopy wraz z oprogramowaniem (5 szt. dla UP, 1 szt. dla wychowawcy oraz urządzenie wielofunkcyjne (ksero, drukarka, skaner),

- materiały i pomoce dydaktyczne do:

       • zajęć sportowo-rekreacyjnych: piłki-różne rodzaje, woreczki, hula-hop, badminton, tor do budowy przeszkód itp., stół do gry w ping-ponga, cymbergaj, piłkarzyki, elektroniczna tarcza do gry;
       • zajęć z wychowawcą: papiery kolorowe, rysunkowe, techniczne, farby, pędzle, kredki, flamastry i inne oraz zabawki;
       • zajęć wyrównawczych: książki, opracowania, tablice tematyczne, encyklopedie, gry edukacyjne, gry planszowe, itp.;
       • warsztatów z zakresu ekspresji kulturalnej oraz warsztatów teatralnych.

 

W ramach projektu są realizowane:

 • praca z Wychowawcą Placówki,
 • warsztaty z kompetencji informatycznych m.in. robotyki, programowania,
 • warsztaty z kompetencji informatycznych z zakresu technologii społeczeństwa informacyjnego,
 • warsztaty z zakresu kompetencji: umiejętność uczenia się m.in. metod i technik efektywnego uczenia się,
 • warsztaty z zakresu kompetencji: świadomość i ekspresji kulturalnej,
 • wyjazdy do teatru, kina i muzeum,
 • spotkania z Psychologiem i Pedagogiem dla Uczestników projektu
 • warsztaty grupowe dla Rodziców/Opiekunów w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych z Pedagogiem,
 • indywidualne poradnictwo dla Rodziców/Opiekunów z Psychologiem,
 • zajęcia z Terapeutą: socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,

 

Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku od godz. 12:00 do 18:00, strona WWW: Placówka Wsparcia Dziennego

nowe