Opis projektu

placówka


Gmina Łącko – Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku 
realizuje projekt pn. "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko"


Projekt realizowany jest w ramach: 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie

Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Celem projektu jest: utworzenie pierwszej placówki wsparcia dziennego w Gminie Łącko.

Projekt zapewni wsparcie rodzin poprzez wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci/młodzieży do 18 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz będzie przeciwdziałał i zwalczał dysfunkcje w rodzinie. Realizacja działań obejmuje 2 formy: opiekuńczą i specjalistyczną określoną w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Siedziba Placówki Wsparcia Dziennego: Szkoła Podstawowa w Zagorzynie, 33-390 Zagorzyn 172. 

Okres realizacji projektu: lipiec 2019 – sierpień 2021.

Dofinasowanie projektu z UE: 432 730,75 zł

nowe

PROJEKT „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko”

Beneficjent: Gmina Łącko Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku Okres realizacji: 01.07.2019 - 30.08.2021 Celem projektu jest utworzeniu pierwszej placówki wsparcia dziennego w Gminie Łącko, która zapewni wsparcie dla rodzin poprzez wdrożenie systemowych form wsparcia na rzecz dzieci/młodzieży do 18 r.ż. zagrożonych wykluczeniem...
 PROJEKT „Utworzenie... Czytaj więcej: PROJEKT „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko”