Projekt "RAZEM DO CELU"

nowe

Gmina Łącko - Beneficjent projektu pn. "RAZEM DO CELU" informuje, że od 15.03.2019 r. do 12.04.2019 r. uruchamia rekrutację do w/w projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś priorytetowa Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie".

Osoby spełniające warunki udziału w projekcie prosimy o złożenie dokumentu "Kwestionariusz zgłoszeniowy" w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.

Informujemy, iż w dniu 27.05.2019 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej projektu „Razem do celu”. Szczegóły znajdują się w informacji  >>Lista rankingowa naboru oraz naboru uzupełniającego do projektu "Razem do Celu"<<