Projekt pn. „Małopolski Tele-Anioł 2.0”

Projekt pn. „Małopolski Tele-Anioł 2.0”

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (teleopiekę i telemedycynę), które umożliwią tym osobom dłuższe i bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz realizacja działań w zakresie opieki wytchnieniowej.

Okres realizacji projektu: 23 lutego 2024 r. – 30 czerwca 2029 r.

W ramach projektu:

  • zostanie utworzenie Centrum Teleopieki zapewniające wszystkich uczestnikom/uczestniczkom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
  • 8 000 uczestników/uczestniczek otrzyma bezpłatnie opaskę bezpieczeństwa z przyciskiem SOS,
  • dodatkowe wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania otrzyma 2 500 uczestników/uczestniczek projektu,
  • 300 uczestników/uczestniczek projektu korzystających z usług teleopiekuńczych zostanie objętych pilotażem usług telemedycznych,
  • 150 opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością otrzyma wsparcie w postaci usług opieki wytchnieniowej oraz poradnictwa specjalistycznego (rekrutacja prowadzona będzie od 1 września 2024 r.),
  • w projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych projektu.

Projekt adresowanych jest do:

  • osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkających na terenie województwa małopolskiego,
  • opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkających na terenie województwa małopolskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i udziału w projekcie zostały opisane w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie Małopolski Tele-Anioł 2.0.

Rekrutacja do projektu osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu prowadzona jest w sposób ciągły, w podziale na 14-dniowe cykle rekrutacyjne, od 23 lutego 2024 r., aż do momentu wyczerpania miejsc, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego. Do formularza zgłoszeniowego nie należy dołączać żadnych dodatkowych dokumentów.

ZAŁĄCZNIKI:

Cykle rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy