Informacja

Gmina Łącko - Beneficjent projektu pn. „RAZEM DO CELU” informuje, że od 24.11.2020 r. do 31.12.2020 r. uruchamia uzupełniającą rekrutację do w/w projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś priorytetowa Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.
Osoby spełniające warunki udziału w projekcie prosimy o złożenie dokumentu „Kwestionariusz zgłoszeniowy” w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.lacko.pl/aktualnosci.html oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.