TURNUSY REHIBILITACYJNE DLA DZIECI 2023

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich 2023 roku organizuje dla dzieci rolników turnusy rehabilitacyjne w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.
Turnusy te, skierowane są do dzieci urodzonych w latach od 2008 do 2016 (tj. 7-15 lat). Warunkiem niezbędnym jest, aby jeden z rodziców/opiekunów prawnych był ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy lub na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez rok. Na rehabilitację może również zostać skierowane dziecko, którego rodzic lub opiekun prawny pobiera rentę rodzinną.
Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest:
- wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą: stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r.,
- formularz z informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego zawierające m. in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
WNIOSKI NALEŻY ZŁOZYĆ W PLACÓWCE TERENOWEJ KRUS W NOWYM SĄCZU W TERMINIE DO 12 MAJA 2023 r.
Pierwszeństwo w skierowaniu mają dzieci posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi.
Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni i jest całkowicie bezpłatny. Centra Rehabilitacyjne Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodobową opiekę medyczną, indywidualny program rehabilitacyjny a także całodzienne wyżywienie i opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Terminy turnusów:
1. Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego:
CRR Iwonicz – Zdrój: 13.07 - 02.08.2023 r.
2. Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu ruchu:
CRR Horyniec – Zdrój: 16.07 – 05.08.2023 r.

Broszura>>>

Wniosek 2023>>>

Załącznik 2>>>

Załącznik 6>>>

Załacznik 7>>>