REKTUTACJA III DO PROJEKTU

ProjektREKTUTACJA III DO PROJEKTU

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko

 

Okres rekrutacji 01.09.2017-29.09.2017

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku ogłasza rekrutację do  projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zamieszkujących na obszarze Gminy Łącko zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie dzięki kompleksowemu, dopasowanemu do zdiagnozowanych potrzeb i predyspozycji wsparciu, oraz zmiana ich  postaw, poszerzenie kompetencji, zwiększenie integracji ze środowiskiem lokalnym, a w konsekwencji poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego.

 

 

Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku w tym:

 • Ø osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • Ø osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz
  z zaburzeniami psychicznymi,
 • Ø osób lub rodzin korzystających z PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

W ramach projektu obejmiemy szczególnym wsparciem:

 • Ø osoby młode do 30 roku życia
 • Ø osoby niepełnosprawne
 • Ø kobiety
 • Ø osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 24 miesięcy)

 

 

W ramach ścieżki reintegracji będzie wykorzystany katalog instrumentów aktywizacji
o charakterze społecznym, zawodowym oraz edukacyjnym w postaci np. warsztatów, indywidualnych konsultacji ze specjalistami, kursów zawodowych, staży, subsydiowanego zatrudnienia.

 

 

 

 

W ramach projektu oferujemy:

 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • wsparcie psychologiczne i psychospołeczne
 • kursy, szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym
 • płatne staże/ praktyki zawodowe/ subsydiowane zatrudnienie
 • integracyjne pikniki i wyjazdy

 

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu oraz jego realizacji można uzyskać w biurze projektu w OPS w Łącku, 33-390 Łącko 445 oraz pod numerem telefonu 18 414 07 35, e-mail: ops@lacko.pl

 

Kierownik projektu – mgr Iwona Orzechowska

Pracownik socjalny – mgr Anna Sułkowska