Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie.

Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, ukierunkowany jest on na :

1.         Zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań.

2.         Całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta.

3.         Motywowanie osób uzależnionych oraz współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie tych osób do poradni specjalistycznych

4.         Udzielenie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym ( rozmowy podtrzymujące lub uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla tych osób)

5.         Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy ( ewentualne utworzenie grupy wsparcia przy punkcie konsultacyjnym dla tych osób)

6.         Motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii ( ewentualne utworzenie grupy wsparcia przy punkcie konsultacyjnym dla tych osób)

7.         Inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej.

8.         Gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy i poza gminą zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się klient.

9.         Stała współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się na terenie gminy rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

10.       Wsparcie psychologiczne, prawne i poradnictwo  dla rodziców niewydolnych wychowawczo ( ewentualne utworzenie grupy wsparcia przy punkcie konsultacyjnym dla tych osób

11.       Wsparcie psychologiczne, prawne i poradnictwo dla matek i ojców samotnie wychowujących dzieci( ewentualne utworzenie grupy wparcia przy punkcie konsultacyjnym dla tych osób)

12.       Wsparcie rodzin dysfunkcyjnych ( uwrażliwienie rodziców na uczucia dziecka  zdobycie umiejętności uważnego słuchania, poznanie sposobów zachęcających dziecko do współpracy i samodzielności)

13.       Interwencja kryzysowa

Punkt konsultacyjny będzie również koncentrował swoje działania na pomocy w zrozumieniu, że osoby zgłaszające się problemami uzależnienia, współuzależnienia oraz doświadczania przemocy i bezradności opiekuńczo- wychowawczej nie są wyjątkami i nie muszą samodzielnie przeżywać swoich kłopotów. W tym celu planowane jest utworzenie przy punkcie konsultacyjnym grup wsparcia w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. Umożliwi to stworzenie bezpiecznych warunków do dzielenia się swoimi doświadczeniami, pomoc w nazwaniu, zrozumieniu i wyrażeniu uczuć związanych z danym problemem, pomoc w dostrzeżeniu konkretnych możliwości przerwania „ błędnego koła” oraz pomoc w odzyskaniu poczucia kontroli nad tym co się dzieje w życiu, poprzez:

- dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności związanych ze wspólnym problemem,

- dzielenie się wsparciem emocjonalnym,

- zwalczanie bezradności wobec problemu,

- budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników,

- wymianę użytecznych informacji,

- pogłębianie wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukania wspólnymi siłami rozwiązań

Grupy będą liczyć nie więcej niż 15 osób. Spotkania utworzonych grup wsparcia planowane są raz na kwartał. Każdorazowo sesja będzie trwała 4 godziny i prowadzona będzie przez specjalistę w danej dziedzinie lub pracownika socjalnego.

W punkcie konsultacyjnym dyżury będą pełnić:

1.         Psycholog

2.         Radca Prawny

3.         Pracownik socjalny- specjalisty do spraw przemocy w rodzinie

4.         Pracownik socjalny

5.         Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6.         Inni specjaliści w zależności od zdiagnozowanych potrzeb ( np. psychoterapeuta, mediator).

 

Pomoże to w udzieleniu kompleksowego wsparcia w zależności od potrzeb i oczekiwań klientów Punktu Konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny ma swoją siedzibę w budynku Ośrodka Zdrowia w Łącku, 33-390 Łącko 662 (wejście jak do Klubu Seniora od parkingu)