Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzająej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/ rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

1320 zł na osobę w rodzinie (600 zł x 220%)

1707,20 zł zł dochód dla osoby samotnej (776 zł x 220%)

 

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 18 4140743