PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

fdde


PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2022 – finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, 33-390 Łącko informuje, że przystąpił do realizacji Programu “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - finansowanego ze środków  FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

 NAZWA PROGRAMU:

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 Wartość otrzymanego dofinansowania: 472 923,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 472 923,00 zł

Czas realizacji Programu: rok 2022

 CEL PROGRAMU:

Celem Programu  jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 ADRESACI PROGRAMU:

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałego współudziału na co dzień dziecka opiekuna.

 Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

 REALIZACJA PROGRAMU:

Na terenie Gminy Łącko pomocą w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej   objętych zostanie 15 osób, u których realizowane będzie wsparcie w łącznym wymiarze 9960 godzin przyznanych do końca 2022r.

 Szczegółowych informacji dotyczących programu można uzyskać pod numerem telefonu

 (18) 4140743.