PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

fddePROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2021 – finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

     

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, 33-390 Łącko informuje, że przystapił do realizacji Programu “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - finansowanego ze środków  FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

 

NAZWA PROGRAMU:

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Wartość otrzymanego dofinansowania: 101 898,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 101 898,00 zł

Czas realizacji Programu: maj- grudzień 2021r.

 

CEL PROGRAMU:

Celem Programu  jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatawianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu róznego rodzaju aktywmności społecznej.Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 

ADRESACI PROGRAMU:

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałęgo współudziału na co dzień dziecka opiekuna

 

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

 

REALIZACJA PROGRAMU:

Na terenie Gminy Łącko pomocą w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej   objętych zostało 10 osób, u których realizowane jest  wsparcie w łącznym wymiarze 2250 godzin przyznanych do końca 2021r.

         Szczegółowych informacji dotyczących programu można uzyskać pod numerem telefonu 184140743