OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr. 153/2017

Wójta Gminy Łącko z dnia 1 grudnia 2017r.

 

WÓJT GMINY ŁĄCKO OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ – ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA W
RAZ Z WYŻYWIENIEM OSOBOM BEZDOMNYM Z TERENU GMINY ŁĄCKO W 2018 ROKU.

1. Rodzaj zadania:
Celem konkursu jest zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu Gminy Łącko.
Konkurs obejmuje kobiety i mężczyzn.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku posiada środki własne, przeznaczone na zapłatę za schronienie dla osób bezdomnych z terenu Gminy Łącko.

3. Termin realizacji zadania: od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

4. Miejsce realizacji zadania : Województwo małopolskie (odległość nie większa niż 50 km od Gminy Łącko)

5. Termin składania ofert :
- Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku w terminie do dnia 27 grudnia 2017 r. do godz. 08:00 
- Oferty powinny być oznakowane następująco: „Oferta na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w okresie  do 31 grudnia 2018.” 
- Oferty składane po terminie określonym w warunkach konkursu nie będą przyjmowane. 

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert.
Wybór Oferenta 
  
a)    Oferty będą sprawdzane pod względem formalnym /komplet dokumentów/, prawidłowość sporządzenia. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane. 
b)    Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania. Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs: 
·         ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione, 
·         ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym 
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 
·         ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie, 
·         uwzględnia planowany w realizacji zadania wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, 
·         uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych w latach poprzednich zadań publicznych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków. 
c) Komisja dokona wyboru oferty także na podstawie następujących kryteriów: 
- dogodność dojazdu, odległość nie większa niż 50 km od Gminy Łącko 
-    merytorycznej wartości oferty, 
-    społecznego znaczenia inicjatywy, 
-    kosztów wykonania zadań, 
-    efektów i doświadczeń dotychczasowej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, 
·         merytorycznego przygotowania do realizacji zadań, w tym kwalifikacji osób przy udziale których, podmiot ma realizować zadanie, 
·         dotychczasowe doświadczenie Oferenta w realizacji zadania, 

e) Otwarcie ofert nastąpi 27 grudnia 2017 r. o godz. 08:30 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku. 
f) Wybór Oferenta realizującego zadanie nastąpi w dniu 27 grudnia 2017 r.
g) Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji będą podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej, BIP oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku. 
h) Podmiot zlecający zadanie zawrze umowę z wybranym Oferentem do dnia  02.01.2018 r. 

7. Podmioty uprawnione: Podmioty wymienione w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

8. Przedmiot działania 
  
a) Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, 
b) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie,
c) Zapewnienie niezbędnej odzieży. 

9. Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności: 
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania, 
b) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania, 
c) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania, 
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania publicznego pochodzących z innych źródeł, 
e) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
10. Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: 
a) oferta na obowiązującym druku będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2016.1300) 
b) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania, 
c) aktualny wyciąg z rejestru sądowego, aktualny statut oraz zgodny z treścią statutu dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania podmiotu, 
d) sprawozdanie merytoryczne z działalności Oferenta za ubiegły rok lub – w wypadku dotychczasowej krótszej działalności - za miniony okres, 
e) sprawozdanie finansowe z działalności za ostatni rok lub – w przypadku krótszej działalności za miniony okres. 
f) zobowiązanie, że Oferent nie powierzy wykonania niniejszego zadania osobom trzecim, 
g) oświadczenie na temat możliwości realizacji zadania/aktualnie posiadane zasoby rzeczowe konieczne do realizacji zadania – lokal, telefon, fax itp. aktualnie posiadane zasoby kadrowe /kwalifikacje/ konieczne do realizacji zadania, doświadczenie w realizacji zadania w okresie poprzednim/. 
  
Wszystkie powyższe dokumenty i oświadczenia winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta. 

11.   Przygotowanie oraz składanie ofert: 
  
a)   Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 
b)  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.).