Dodatek węglowy 3000 zł

Dodatek węglowy - informacje


W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Informujemy, że na terenie Gminy Łącko obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku, 33-390 Łącko 445. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w:

  •  Urzędzie Gminy Łącko  na  Dzienniku Podawczym
  •  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku
  •  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku – Dział świadczeń rodzinnych – zajezdnia autobusowa

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

 

Wniosek:

 

Wzór wniosku o wypłatę dodatku  dodatku węglowego określa Minister właściwy Klimatu i Środowiska w drodze rozporządzenia. Druki wniosków będą dostępne na miejscu i na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku oraz Urzędu Gminy w Łącku po tym jak przedmiotowe rozporządzenie zostanie opublikowane w dzienniku ustaw.

 

Wnioski można składać:

 elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP adres skrzynki (Lacko)

papierowo w Urzędzie Gminy Łącko i Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku  w godzinach: poniedziałek 7:30-17:00 , wtorek – czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30 – 14:00.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku  pod numerem 18 414 07 31, 18 414 07 32.

 Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

 Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.