Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza rozeznanie potrzeb w Gminie Łącko na usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, którego realizacja planowana jest od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Do zadań asystenta należeć będzie udzielenie pomocy m.in:

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

W ramach Programu będą pokrywane koszty związane z realizacją usług asystenta, niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku związanego z realizacją usług asystenta, zarówno w ramach Programu, jak i w ramach innych programów czy projektów.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku informuje, że w terminie 
do 5 stycznia 2021 r. można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach w./wym. Programu. Powyższe informacje prosimy przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku, telefonicznie pod numerem 18 4140736 lub 35 43 lub na adres email ops@lacko.pl

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod linkiem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

Podziel się: