„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku po przeprowadzeniu drugiej rekrutacji do projektu: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko” rozpoczął działania z zakresu aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej dla uczestników w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Sączu.

Program Aktywizacja i Integracja skierowany jest do osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił profil pomocy III. Program ten stwarza dodatkowe możliwości aktywizacji osób, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu długiego okresu przebywania na bezrobociu, często połączonego z brakiem kwalifikacji, niewystarczającymi kompetencjami i deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy.

Działania aktywizujące skierowane są w tej rekrutacji do 6 osób uczestników projektu: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko”. W ramach Programu PAI dla każdego uczestnika przeprowadzone zostanie

80 godzin aktywizacji zawodowej poprzez wykonywanie prac społecznie – użytecznych na terenie Gminy Łącko oraz zajęcia w ramach integracji społecznej (80 godzin) o tematyce:

  • odpowiedzialność (kontrola nad pełnionymi rolami społecznymi, podejmowanie świadomych wyborów i decyzji, oraz odpowiedzialność za ich wykonanie)

  • samoocena (automotywacja, radzenie sobie z emocjami)

  • komunikacja interpersonalna (pisemna, werbalna i nie werbalna, relacje i współdziałanie w zespole, komunikacja na rynku pracy)

  • zwiększenie samoświadomości, (radzenie sobie z emocjami)

  • zarządzanie czasem (radzenie sobie z problemami)

  • rozmowa kwalifikacyjna (list motywacyjny, CV)

  • zagrożenia w funkcjonowaniu społecznym (przeciwdziałanie patologiom i dysfunkcjom społecznym)

.

Realizacja PAI rozpoczęła się w dniu 8.03.2017

Planowane zakończenie w dniu 07.05.2017