24.05.2016 - ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa drzwi zewnętrznych aluminiowych niezbędnych na potrzeby realizacji inwestycji pn. Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łącku na sale szkoleniowe oraz pomieszczenia do obsługi uczestników projektu...

 

Zestaw logo str2

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę drzwi zewnętrznych aluminiowych niezbędnych na potrzeby realizacji inwestycji pn.  Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łącku na sale szkoleniowe oraz pomieszczenia do obsługi uczestników projektu - dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych - toaleta, sale szkoleniowe, ciągi komunikacyjne w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1. Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa drzwi zewnętrznych aluminiowych niezbędnych na potrzeby realizacji inwestycji pn.  Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łącku na sale szkoleniowe oraz pomieszczenia do obsługi uczestników projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Łącko"