Odpady z działalności gospodarczej z terenu Gminy Łącko

W związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem (z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Łącko – wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Gminy Łącko oraz na stronie internetowej).

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, szkoły, ośrodki zdrowia, urzędy itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

 

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

− uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej;

− indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z jednostką wywozową – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza ).

 

Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013 r.) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej i oddawanie ich podczas comiesięcznej zbiórki odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy.


Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych  poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289).

Podziel się: