Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łącko tworzy i prowadzi Wójt Gminy Łącko od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łącko jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Łącko na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

  • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: oświadczenie, o którym mowa powinno zawierać także informację o:

a) firmie, w tym oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko oraz adres przedsiębiorcy.
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku wraz z oświadczeniem dostępny jest poniżej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w gminach, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
http://www.lacko.pl/img/file-pdf.png Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

Informacje adresowe oraz kontakt telefoniczny do firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

- „EKO-ENERGIA” Sp. z o.o., ul. Króla Augusta 38, 35-210 Rzeszów, Tel. 516 195 730;

 - NOVA Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 14, Tel. (18) 449 10 60, (18) 442 12 00, (18) 442 13 00;

- SUEZ Małopolska Sp. z o.o., 33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 37, Tel. (18) 53 14 501, (18) 53 14 502;

- SURPAP s.c., 33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 3, Tel. (18) 442 01 00;

- FCC Poland Sp. z o.o., ul. Leśna 10, 41-800 Zabrze, Tel. 32 376 34 50;

 - Kompostech, 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiklinowa 4A, Tel. 18 444 31 72

 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Miroslaw Olejarczyk, 26-008 Górno, Wola Jachowa 94A, Tel. 600 538 723

 - P.U.K. „EMPOL” Sp. z o.o., Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, Tel. (18) 262 50 95

Podziel się: