Informacja dotycząca planowanej zmiany stawki opłat za gospodrowanie odpadami komunalnymi

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że w ostatnich latach stwierdzono znaczący wzrost ilości odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców Gminy Łącko. Od dnia obowiązywania nowego systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. od 1 lipca 2013 r. zarówno stawki jak i sposób naliczania nie były zmieniane co powoduje, że czeka nas w najbliższym czasie konieczność zmian w tym zakresie.

W pierwszym pełnym roku funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami, tj. 2014 r. odebrano 1617,90 t. odpadów. Według zestawień otrzymywanych od firmy realizującej zadanie w 2017 r. ilość odebranych odpadów wyniosła 2 339,01 t., natomiast na dzień 30 listopada 2018 r. ilość odebranych odpadów wynosi 2 242,87 t. Należność za świadczenie usługi znacznie przewyższa kwotę jaką mieszkańcy gminy wpłacają w ramach obowiązkowej opłaty za odbiór odpadów, podczas gdy założenia ustawy jednoznacznie zakładają, że związane z tym wydatki i dochody powinny się bilansować.

Również przeprowadzone postępowanie przetargowe na realizację usługi na odbiór i zagospodarowanie odpadami w latach 2019-2020 nie przyniosło satysfakcjonujących efektów, ponieważ cena odbioru odpadów wzrosła do kwoty 2 194 560,00 zł/rok, w sytuacji gdzie kwota jaką mieszkańcy wpłacili w 2017 r. do urzędu to 792 230,18/rok.

Obecnie ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe z rocznym terminem realizacji usługi. Niezależnie od tego konieczna wydaje się zmiana sposobu naliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców z dotychczasowego (przedziały osobowe w gospodarstwach domowych 1-2 os., 3-5 os., pow. 5 os.) na to, co obowiązuje w ościennych gminach, czyli naliczanie opłaty od osoby, gwarantujące czytelne i sprawiedliwe naliczenie opłaty dla każdego, niezależnie od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Poniższa tabela przedstawia obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami w gminach ościennych.

Tabela. Obowiązujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami w gminach ościennych

Ilość osób w gospodarstwie

Rodzaj odpadów

Gmina Łukowica

Gmina Kamienica

Gmina Ochotnica Dolna

Gmina Krościenko n/Dunajcem

Gmina Podegrodzie

Gmina Stary Sącz

Gmina Nawojowa

Gmina Rytro

1 os.

Segr.

8 zł

6 zł

6,50 zł

9,50 zł

6 zł

8 zł

8,50 zł

10 zł

Niesegr.

11 zł

12 zł

13 zł

20 zł

20 zł

16 zł

17 zł

20 zł

2 os.

Segr.

16 zł

12 zł

13 zł

19 zł

11 zł

16 zł

17 zł

20 zł

Niesegr.

22 zł

24 zł

26 zł

40 zł

40 zł

32 zł

34 zł

40 zł

3 os.

Segr.

24 zł.

18 zł

19,50 zł

28,50 zł

16,50 zł

24 zł

25,50 zł

30 zł

Niesegr.

33 zł

36 zł

39 zł

60 zł

60 zł

48 zł

51 zł

60 zł

4 os.

Segr.

32 zł

24 zł

26 zł

38 zł

22 zł

32 zł

34 zł

40 zł

Niesegr.

44 zł

48 zł

52 zł

80 zł

80 zł

64 zł

68 zł

80 zł

5 os.

Segr.

40 zł

30 zł

32,50 zł

47,50 zł

27,50 zł

40 zł

42,50 zł

50 zł

Niesegr.

55 zł

60 zł

65 zł

100 zł

100 zł

80 zł

85 zł

100 zł

6 os.

Segr.

48 zł

36 zł

39 zł

57 zł

30 zł

36 zł

51 zł

60 zł

Niesegr.

66 zł

72 zł

78 zł

120 zł

120 zł

96 zł

102 zł

120 zł

7 os.

Segr.

56 zł

42 zł

45,50 zł

66,50 zł

42 zł

56 zł

59,50 zł

70 zł

Niesegr.

77 zł

84 zł

91 zł

140 zł

140 zł

112 zł

119 zł

140 zł

 

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 tj.) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Łącku nie przyjmuje się odpadów zmieszanych oraz materiałów niebezpiecznych, takich jak azbest, materiały bitumiczne (papa), wata szklana, itp.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z ww. odpadami można uzyskać pod numerem telefonu: 18 444 55 58, wew. 3 oraz na stronie http://www.lacko.pl/zgk.html.

Podziel się: