Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jazowsku

EFRR_kolor-72dpi
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku jest w trakcie realizacji projektu "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytwetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2. Rzowijanie systemu gospdoarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka Odpadami - spr.
 
Nr projektu: RPMP.05.02.02-12-0093/19
 
Całkowita kwota dofinansowania projektu z UE wynosi: 
1 650 218,78 zł.
Wartość projektu: 1 941 433,90 zł brutto.

W ramach tej budowy przewidziano następujące prace: budowę PSZOK w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj z punktami napraw i przygotowania do ponownego użycia roboty rozbiórkowe, budowa wiaty do składowania i segregacji odpadów, montaż oświetlenia, przyłącz wodociągowy, prace w zakresie budowy ogrodzenia, utwardzenia placu i przebudowy drogi, wyposażenie PSZOK kontenery, pojemniki, punkt napraw i odzysku, stróżówka, wykonanie monitoringu, ciągnik, samochód ciężarowy, waga najazdowa i magazynowa, rębak,myjka ciśnieniowa, wózek platformowy, wózek do palet. Planuje się także zakup kontenerów typu dzwon do 16 lokalizacji na terenie Gminy Łącko. Nad pracami czuwać będzie inspektor nadzoru. Przewidziano także działania informacyjnopromocyjne oraz edukacyjne jak zajęcia ekologiczne w szkołach, kampania informacyjna. Na utworzonym PSZOK utworzona zostanie ścieżka edukacyjna z 13 tablicami dotyczącymi segregacji odpadów, ich rodzaju i postępowania z nimi. Szczegółowy opis parametrów dla poszczególnych urządzeń wyposażenia zawarto w PFU załączonym do wniosku oraz w cz. C.2.3.Technologie oraz rozwiązania przyjęte w PFU zostały dobrane do potrzeb inwestycji oraz bazują na obecnych rozwiązaniach technologicznych i budowlanych.

PSZOK będzie przyjmować: przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,oraz odpady komunalne określ. na podst. art. 4a. Ustawy o utrzym. czystości i porządku w gminach. PSZOK przyjmować będzie powyżej 11 frakcji wyselekcjonowanych odpadów.

 

EFRR_kolor-72dpi

21.12.2021 r. - Zakup nowego samochodu ciężarowego

Park samochodowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku powiększył się o nowy samochód ciężarowy marki Renault Trucks D. Pojazd kosztował 599 440,50 zł. Posiada napęd 4x4. Zakup samochodu był możliwy dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu "Budowa Punktu Selektywnego ZBierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko", współpraca z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospdoarka Odpadami - spr.

Efrr-kolor-72dpi

 21.12.2021 r. - Zakup... Czytaj więcej: 21.12.2021 r. - Zakup nowego samochodu ciężarowego

29.01.2021 r. - Zakup nowego ciągnika marki TYM

W ubiegłym tygodniu do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku dostarczony został nowy ciągnik marki TYM z osprzętem.

Zakup ciągnika został sfinansowany z funduszy europejskich w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko, który realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. Całkowita kwota dofinansowania projektu z UE wynosi: 1 650 218,78 zł, z czego koszt ciągnika wyniósł: 243 540,00 zł brutto.

Efrr-kolor-72dpi

 29.01.2021 r. - Zakup... Czytaj więcej: 29.01.2021 r. - Zakup nowego ciągnika marki TYM
1 2
następna