Aktualności

Bieżące informacje i komunikaty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku.

Podziel się:

Informacja dotycząca przewozu rzecznego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, iż w związku z powstaniem kładki pieszo-rowerowej na rzece Dunajec i przejściem pracowników na emeryturę, działając na pdostawie Zarządzenia Wójta nr 73/2019 z dnia 22 maja 2019 r. zawiesza się z dniem 1 czerwca 2019 roku działalność regularnego przewozu rzecznego międzybrzegowego na rzece Dunajec w miejscowości Łącko. 

Informacja dotycząca przewozu rzecznego

Prelekcje z zakresu segregacji odpadów w placówkach oświatowych Gminy Łącko

W dniach 6 maja - 11 czerwca 2019 r. P.U.K. "EMPOL" Sp. z o.o. przy współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łącku zorganizował i przeprowadził prelekcje z zakresu segregacji odpadów w 11 placówkach oświatowych na terenie Gminy Łącko: - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku; - Szkoła Podstawowa w Jazowsku; - Zespół...
Prelekcje z zakresu segregacji odpadów w placówkach oświatowych Gminy Łącko

Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody

W związku z wysokimi temperaturami, brakiem opadów atmosferycznych oraz obniżeniem się poziomu wód, Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku zwraca się z uprzejmą prośbą o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody (nie podlewania trawników i krzewów), aby wystarczyło wody do celów spożywczych i higienicznych.        
Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody

Informacja w sprawie kontroli odpadów komunalnych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje mieszkańców Gminy Łącko o prowadzonych kontrolach przez  firmę P.U.K. Empol w miesiącu czerwcu 2019 r. w zakresie  wywiązywania się z zadeklarowanego sposobu oddawania odpadów komunalnych.

Informacja w sprawie kontroli odpadów komunalnych

PRZETARG NA NAJEM LOKALU W OŚRODKU ZDROWIA W ŁĄCKU

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest najem lokalu  znajdującego

się w zasobach Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku

 

1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy przeznaczony do najmu na okres do 5 lat pod działalność specjalistycznych gabinetów lekarskich takich jak: kardiologiczny, neurologiczny, alergologiczny, pulmonologiczny, dermatologiczny, endokrynologiczny, ortopedyczny.  

a) lokal o powierzchni  82,65 m² znajdujący się na parterze budynku w miejscowości Łącko nr 662

2. Ogłaszający przetarg oświadcza, że jest administratorem lokalu.

3. Okres obowiązywania umowy na okres do 5 lat, tj. – od dnia podpisania umowy do ..dzień.., m-c... 2024 r.

4. Informacja w sprawie wysokości czynszu:

  • Miesięczny czynsz (cena wywoławcza) za najem 1m² lokalu o powierzchni 82,65 m² usytuowanego na parterze budynku nr 662 w miejscowości Łącko wynosi 14,00 zł netto/1m² (słownie: czternaście złotych).

5. Wysokość postąpienia od ceny wywoławczej wynosi – 10%.

6. Najem lokalu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej powiększonej o wysokość postąpienia.

7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)      złożenie w siedzibie ZGK w Łącku do dnia 06.05.2019 r., do godz. 11.00, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwą podmiotu składającego ofertę (dane firmy lub imię, nazwisko, adres oferenta, z dopiskiem:  „Przetarg na najem lokalu Łącko 662  – nie otwierać przed dniem 06.05.2019 r., przed godz. 11.15

b)      Złożenie przez oferentów wraz z ofertą dokumentów wymienionych w § 6 regulaminu przetargu.

c)  Zapoznanie się z załączonym regulaminem przetargu.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2019 r., do godz. 11.15 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku nr 755, pok. nr 2    

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

 Oferty składane po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane.

 

UWAGA!

Proponowana w złożonej ofercie stawka czynszu za najem 1m² lokalu musi być wyższa od ceny wywoławczej powiększonej o wartość postąpienia. Oferty zawierające propozycję stawki czynszu za najem 1m² niższą od wymaganej nie będą rozpatrywane.

Przetarg na wybrany lokal wygrywa oferta o najwyżej zaoferowanej stawce czynszu netto za 1m².

Podpisanie umowy i przekazanie Najemcy przedmiotu najmu nastąpi w terminie ustalonym  z administratorem.

PRZETARG NA NAJEM LOKALU W OŚRODKU ZDROWIA W ŁĄCKU

INFORMACJA

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r., poz. 2204 ze zm.) Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku – parter, w Urzędzie Gminy w Łącku – parter oraz na stronie internetowej, www.lacko.pl/zgk.html zamieszczony został do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych położonych na terenie Gminy Łącko przeznaczonych do najmu. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie również podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Krakowskiej w dodatku nowosądeckim w dniu 16 kwietnia 2019 r.

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

Szczegółowe warunki najmu lokali określone zostaną w umowach.

Wykaz wywieszono od dnia 12 kwietnia 2019 r. do dnia 2 maja 2019 r.

INFORMACJA

Odpady z działalności rolniczej (m.in. opony z ciągników)

Czy w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych gmina może odbierać od rolników odpady z działalności rolniczej? Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustyawy o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z ekspoloatacji, także odpady nie zawierające odpadów...
Odpady z działalności rolniczej (m.in. opony z ciągników)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku ma nowy ciągnik

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku może pochwalić się zakupem ciągnika rolniczego marki Deutz-fahr typu Same explorer 3 100. Ciągnik o mocy 100 KM, wyprodukowany został w 2008 r. Wyposażony jest m.in. w TUZ kat. II z amortyzacją, wałek odbioru mocy - WOM (przód/tył), klimatyzację, dodatkowy rozdzielacz pneumatyczny. Ta długo wyczekiwana inwestycja pozwoli istotnie usprawnić wykonywanie należących do zadań własnych ZGK w Łącku prac terenowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku ma nowy ciągnik

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r., poz. 2204 ze zm.) Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku – parter, w Urzędzie Gminy w Łącku – parter oraz na stronie internetowej, www.lacko.pl/zgk.html zamieszczony został do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych położonych na terenie Gminy Łącko przeznaczonych do najmu. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie również podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Krakowskiej w dodatku nowosądeckim w dniu 18 marca 2019 r.

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

Szczegółowe warunki najmu lokali określone zostaną w umowach.

Wykaz wywieszono od dnia 14 marca 2019 r. do dnia 3 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA