Aktualności

Bieżące informacje i komunikaty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku.

Podziel się:

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r., poz. 2204 ze zm.) Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku – parter, w Urzędzie Gminy w Łącku – parter oraz na stronie internetowej, www.lacko.pl/zgk.html zamieszczony został do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych położonych na terenie Gminy Łącko przeznaczonych do najmu. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie również podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Krakowskiej w dodatku nowosądeckim w dniu 18 marca 2019 r.

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

Szczegółowe warunki najmu lokali określone zostaną w umowach.

Wykaz wywieszono od dnia 14 marca 2019 r. do dnia 3 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że w dniach od 18.03.2019 r. do 02.04.2019 r. na terenie Gminy Łącko odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, AGD, RTV (takich jak: stare meble, ramy okienne, pralki, lodówki, telewizory, itp.). Zbiórka odbędzie się według następującego porządku: 18.03.2019 r. – Czerniec,...
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zakup pługa śnieżnego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku zakupił kolejny pług śniezny, który posłuży do zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Łącko.

Zakup pługa śnieżnego

Zakup posypywarki do ciągnika rolniczego

W styczniu bieżącego roku Zakład Gosdpaorki Komunalnej w Łącku zakupił posypywarkę do ciągnika rolniczego przeznaczoną do zimowego utrzymania dróg. Piaskarka jest zawieszana na tylnym TUZ. Dużą zaletą piaskarki jest sposób wysypu materiału do posypywania - nie jest on rozrzucany metodą odśrodkową. W zzwiązku z powyższym nie stanowi zagrożenia dla przechodniów, nie uszkadza parkujących czy przejeżdżających pojazdów. Szerokość wysypu nie przekracza szerokości maszyny.

Zakup posypywarki do ciągnika rolniczego

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Łącko w 2019 r.

Brzyna - pobierz Czarny Porok - pobierz Czerniec - pobierz Jazowsko - pobierz Kadcza - pobierz Kicznia - pobierz Łazy Brzyńskie - pobierz Łącko I - pobierz Łącko II - pobierz Maszkowice - pobierz Obidza - pobierz Szczereż - pobierz Wola Kosnowa - pobierz Wola Piskulina - pobierz Zagorzyn - pobierz Zarzecze - pobierz Zabrzeż - pobierz   ...
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Łącko w 2019 r.

Zakup profesjonalnego rębaka do gałęzi

Zakład Gospodarki Komunlanej w Łącku zakupił fabrycznie nową maszynę, tzw. rębak przeznaczony do zrębkowania gałęzi do średnicy 15 cm. Zakup byłby niemożliwy, gdyby nie dofinansowanie z funduszy europejkich w ramach RPO Województwa Małopolskiego.

Zakup profesjonalnego rębaka do gałęzi

Informacja dotycząca planowanej zmiany stawki opłat za gospodrowanie odpadami komunalnymi

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, że w ostatnich latach stwierdzono znaczący wzrost ilości odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców Gminy Łącko. Od dnia obowiązywania nowego systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. od 1 lipca 2013 r. zarówno stawki jak i...
Informacja dotycząca planowanej zmiany stawki opłat za gospodrowanie odpadami komunalnymi

Zakup i dostawa ciągnika z osprzętem

W ubiegłym tygodniu do siedziby Zakładu Gospdoarki Komunalnej w Łącku dostarczony został nowy ciągnika marki New Holland z osprzętem. Dzięki bogatemu wyposażeniu dodatkowemu m.in. ładowacza czołowego pojazd będzie mógł być wykorzystany do wykonywania prac należących do zadań własnych gminy. Zakup ciągnika został sfinansowany z...
Zakup i dostawa ciągnika z osprzętem

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej w Łącku

Obok oczyszczalni ścieków w Łącku powstanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018-2019. Obiekt składać się będzie m.in. z placu przyjmowania i magazynowania odpadów, zaplecza socjalno-administracyjnego wraz ze stróżówką, punktu napraw przygotowania do ponownego użycia artykułów AGD i RTV oraz punktu przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów, celem umożliwienia ich ponownego użycia przez innych mieszkańców. będzie również możliwy zakup nowego ciągnika wraz z osprzętem min. do rozdrabniania gałęzi itp. Budowa jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota, którą udało się pozyskać, to aż 1,2 mln zł, co stanowi 85% całkowitych kosztów projektu opiewającego w sumie na ponad 1,4 mln zł.

Zagospodarowanie PSZOK - plik

Lista wniosków o dofinansowaniu projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w ramach konkursu nr RPMP.05.02.02-IZ.00.-12-084/17 - plik

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej w Łącku