06.12.2021 r. - Konkurs ekologiczny "Zaprojektuj plakat promujący PSZOK"

2942

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, iż w ramach realizacji projektu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko", współfinansowanego  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś. Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr., organizowane będą w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łącko konkurs ekologiczny "Zaprojektuj plakat promujący PSZOK".

Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach wiekowych:

- Grupa I - uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej,

- Grupa II - uczniowie klas IV-V Szkoły Podstawowej,

- Grupa III - uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej.

Celem konkursu są m.in.: zachęcenie mieszkańców Gminy Łącko do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, propagowanie idei czystego środowiska, wyrabiania nawyków związanych z ponownym użyciem materiałów i produktów, propagowanie selektywnej zbiórki odpadów w codziennym życiu wśród najmłodszych mieszkańców Gminy i ich rodzin, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz kształtownie postaw związanych z ochroną środowiska, promocja PSZOK.

Prace należy składać do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku (33-390 Łącko 755) do dnia 22.12.2021 r. Dopuszcza się również możliwość składania prac w wersji elektronicznej w formie zdjęć pracy na adres zgk@lacko.pl, również do dnia 22.12.2021 r.

Termin oraz sposób wręczenia nagród będzie podany po terminie składania prac, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie Dyrektorzy placówek oświatowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18 444 55 58, wew. 3.

REGULAMIN KONKURSU - plik

Oświadczenie RODO - plik

SKMBT_C28021120813420