Wykaz odpadów przyjmowanych na PSZOK

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach opłaty za gospdoarowanie odpadami mieszkańcy mogą oddać następujące odpady:

- papieru i tektury;

- tworzyw sztucznych i metali,

- szkła;

- odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;

- przeterminowanych leków i chemikaliów;

- odzieży i tekstyliów;

- zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe;

- zyżytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych;

- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

- zużytych opon w ilości 8 sztuk z jednego gospodarstwa domowego nie pochodzących z działalności gospodarczej lub rolniczej

- odpadów biodegradowalnych;

- odpadów pochodzących z robót budowlanych i remontowych w ilości do 5 m³ rocznie z gospodarstwa domowego, pochodzące z prowadzenia drobnych prac w gospodarstwie domowym, niewymagających pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych;

- odpadów niebezpiecznych powstającyh w gospdoarstwach domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, klejów, olejej, aerozole, odpady zawierające rtęć, itp.)

- odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

 

ODPADY PRZYJMOWANE NA PSZOK POWINNY BYĆ OKLEJONE KODAMI KRESKOWYMI NA ODPADY SEGREGOWANE.

 

PSZOK W ŁĄCKU nie przyjmuje odpadów z działalności gospdoarczej, w stosunku do której obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. Pracownicy obslugujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli istnieje podejrzenie, iż odpady nie pochodzą z gospodarstwa domowego.Podziel się: