Wykaz odpadów przyjmowanych na PSZOK

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami mieszkańcy mogą oddać następujące odpady:

- papier i tektura;

- tworzywa sztuczne i metale,

- szkło;

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

- przeterminowane leki i chemikalia;

- odzież i tekstylia;

- zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe;

- zyżyte sprzęty elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych;

- meble i inne odpady wielkogabarytowe;

- zużyte opony w ilości 8 sztuk z jednego gospodarstwa domowego nie pochodzących z działalności gospodarczej lub rolniczej

- odpady biodegradowalne;

- odpady pochodzące z robót budowlanych i remontowych w ilości do 5 m³ rocznie z gospodarstwa domowego, pochodzące z prowadzenia drobnych prac w gospodarstwie domowym, niewymagających pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych;

- odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, klejów, olejej, aerozole, odpady zawierające rtęć, itp.)

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

 

ODPADY PRZYJMOWANE NA PSZOK POWINNY BYĆ OKLEJONE KODAMI KRESKOWYMI NA ODPADY SEGREGOWANE.

 

PSZOK W ŁĄCKU nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do której obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. Pracownicy obslugujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli istnieje podejrzenie, iż odpady nie pochodzą z gospodarstwa domowego.