Dzikie wysypiska odpadów na terenie Gminy Łącko

Dzikie wysypiska to nielegalne miejsca składowania odpadów. Odpady w takich miejscach nie są zabezpieczone, powodują często skażenie gleby i wody. Są siedliskiem wielu bakterii chorobotwórczych, a także groźnych grzybów, ponadto zapewniają idealne warunki dla rozwoju much, komarów i szczurów, a zalegające tam odpady są nierzadko źródłem nieprzyjemnych zapachów.

Pomimo, że obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości oraz zarządców terenu obowiązek dbania o czystość i porządek na terenie nieruchomości, to proceder nieustannie powstających nowych wysypisk śmieci istnieje nadal i stanowi poważny problem w naszej gminie.

Niestety zmaganie się z dzikimi wysypiskami śmieci jest jak walka z wiatrakami, która pochłania znaczne środki finansowe z budżetu gminy Łącko. Tylko w ostatnim czasie pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku doprowadzili do likwidacji kilku takich nielegalnych miejsc składowania odpadów.

Najczęściej są to stare meble, zużyty sprzęt RTV-AGD, odpady poremontowe, opony, części samochodowe. Wśród śmieci można także znaleźć kable i przewody elektryczne.

 

W 2022 r. zlikwidowano do dn. 30.11.2022 r. - 45 miejsc nielegalnego składowania odpadów o łącznej masie 11,33 ton.

W 2021 r. zlikwidowano 43 miejsca nielegalnego składowania odpadów o łącznej masie 12,80 ton.

W 2020 r. zlikwidowano 22 miejsc nielegalnego składowania odpadów o łącznej masie 2,32 ton.

 

Trudno zrozumieć takie nieodpowiedzialne działanie mieszkańców naszej gminy, tym bardziej, że odpady problemowe tego typu mogą oni bezpłatnie oddać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujących przy Oczyszczalni ścieków w Łącku oraz przy Oczyszczalni ścieków w Jazowsku.

PAMIĘTAJMY, że czystość i porządek w naszej gminie służy nie tylko estetyce, ale także naszemu zdrowiu i dobremu samopoczuciu. To od nas samych zależy czy zdrowe i przyjazne będzie otaczające nas środowisko.

PAMIĘTAJMY, że osobie której zostanie udowodnione nielegalne pozbywanie się odpadów grozi administracyjny nakaz usunięcia tych śmieci. Nielegalne pozbywanie się odpadów stanowi wykroczenie, za które kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny.

Poniżej kilka przykładów rozkładu w środowisku naturalnym odpadów:

3_2