06.12.2021 r. - Konkurs ekologiczny "Drugie życie odpadów"

2942

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, iż w ramach realizacji projektu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko", współfinansowanego  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś. Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr., organizowane będą w szkołach podstawowych oraz przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Łącko konkurs ekologiczny "Drugie życie odpadów".

Konkurs dedykowany jest dla dzieci w oddziałach „0” i przedszkolach. Jest to konkurs międzygrupowy, polegający na przygotowaniu w ramach zajęć wspólnie z opiekunem/nauczycielem pracy plastycznej z odpadów powstałych w gospodarstwie domowym (np. wazon z butelki, pojemnik na zabawki z opakowań PET, kartonowych itp.)

Celem konkursu są m.in.: wzrost wiedzy z zakresu zasad gospodarki odpadami oraz zwiększenie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, jak również możliwość pozyskania dla szkoły pomocy dydaktycznych oraz wartościowych nagród dla laureatów konkursów.

Prace należy składać do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku (33-390 Łącko 755) do dnia 22.12.2021 r.

Termin oraz sposób wręczenia nagród będzie podany po terminie składania prac, o czym zostaną powiadomienie telefonicznie Dyrektorzy placówek oświatowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18 444 55 58, wew. 3.

REGULAMIN KONKURSU - plik 

Skmbt-c