INFORMACJA Wójta Gminy Łącko z dnia 12 stycznia 2022 r. w związku z bezpośrednimi wyborami uzupełniającymi Sołtysa wsi Jazowsko, które zostały zarządzone na dzień 27 lutego 2022 roku


INFORMACJA
Wójta Gminy Łącko
z dnia 12 stycznia 2022 r.


w związku z bezpośrednimi wyborami uzupełniającymi Sołtysa wsi Jazowsko, które zostały zarządzone na dzień 27 lutego 2022 roku w godzinach od 08:00 do 15:00 Wójt Gminy Łącko informuje:

  1. Wybór sołtysa odbywa się w drodze wyborów tajnych i bezpośrednich,

  2. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom umieszczonym w rejestrze wyborców sołectwa,

  3. Spis wyborców sporządza się do  dnia 18 lutego 2022 r. i zostaje on udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Łącko, pok. nr 4 do dnia 25 lutego 2022 roku w godzinach pracy Urzędu,

  4. W celu przeprowadzenia wyborów zostaje powołany Pełnomocnik ds. wyborów z siedzibą w Urzędzie Gminy Łącko, pok. nr 13,

  5. Zgłoszenia kandydatów wraz z wykazem minimum 25 osób popierających kandydata wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażenie zgody na kandydowanie składa się do Pełnomocnika ds. wyborów w terminie od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 04 lutego 2022 r. w godzinach od 09.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy Łącko, pok. nr 13,

  6. Kandydaci na członków Obwodowej Komisji Wyborczej są zgłaszani przez kandydatów na Sołtysa do Pełnomocnika ds. Wyborów w terminie od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 04 lutego 2022 r. w godzinach od 09.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy Łącko, pok. nr 13,

  7. Członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa oraz osoby z nim spokrewnione (małżonek, rodzeństwo, dzieci, rodzice),

  8. W przypadku zgłoszenia więcej niż 5 kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej zostanie przeprowadzone publiczne losowanie,

  9. Każdy kandydat może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w czasie głosowania i ustalenia wyników wyborów,

  10. Druki zgłoszeń można pobrać w Urzędzie Gminy Łącko w pok. nr 13,14 codziennie w godzinach pracy urzędu lub bezpośrednio ze strony internetowej Urzędu Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

 

WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina

 

PLIKI DO POBRANIA:

 


LINKI ZEWNĘTRZNE: