Wsparcie dla inwestora

O-gminie-bez pytajnika Dlaczego-gmina-lacko bpt Wsparcie dla inwestora Kontakt

 


Wsparcie na poziomie lokalnym

herb łącko_mały

Zapewnienie z poziomu Gminy Łącko


1. Wsparcie inwestorów w procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy.
2. Pomocy przy procesie reinwestycji (m. in. ingerencja w aranżowania spotkań z właścicielami gruntów inwestycyjnych , dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego do potrzeb)
3. Promowanie przedsiębiorstw.
4. Angażowanie przedsiębiorców w lokalne i ponadlokalne wydarzenia społeczne, umożliwiając promocję firm i budowanie ich lokalnej tożsamości.
5. Rozpowszechnianie informacji o możliwości udziału w najnowszych szkoleniach oraz konkursach na pozyskanie środków finansujących działalność przedsiębiorstwa.
6. Pośredniczenie w kontaktach przedsiębiorców z podmiotami wspierającymi obsługę inwestorów na szczeblu ponadlokalnym.

 

logo pup

 

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu


1. Poszukiwanie kandydatów do pracy,
2. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników,
3. Tworzenie nowych miejsc pracy.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz e-mail: ko@pup.powiat-ns.pl, strona: https://nowysacz.praca.gov.pl/


Wsparcie na poziomie Regionalnym

KPT


Ulga podatkowa dla inwestorów na obszarze Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.

Po ponad 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, dokonano zmian w instrumencie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w celu dostosowania przepisów do obecnej sytuacji rynkowej i do potrzeb przedsiębiorców. Nowelizacja umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych z zastrzeżeniem obszarów występowania złóż kopalin (chyba, że inwestycja dotyczy tychże złóż).

Za realizację zadań wynikającej z ww. ustawy odpowiadają zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE).
Gmina Łącko leży we właściwości zarządzającego Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Podole 60, 30-394 Kraków
tel.: +48 12 640 19 40 fax: +48 12 640 19 45
e-mail: biuro@kpt.krakow.pl
www.kpt.krakow.pl

Ulga podatkowa dla inwestorów w ramach Polskiej Strefy Inwestycji
Przepisy w tym zakresie zmieniły się z dniem 1 stycznia 2022 r. Znowelizowane przepisy ułatwiają skorzystanie z narzędzia Polska Strefa Inwestycji dużym i średnim przedsiębiorcom. Znaczenie będzie miał rodzaj inwestycji, dodatkowo punktowane będą przedsięwzięcia związane z nowoczesnymi usługami biznesowymi, takimi jak: tworzenie oprogramowania, usługi finansowo-księgowe, czy inne z zakresu IT. Przedsiębiorcy spełniający te kryteria mogą liczyć nawet na 95% obniżkę obowiązkowych kosztów kwalifikowanych. Od 1 stycznia 2022 r. intensywność pomocy regionalnej w Małopolsce wzrosła i wynosi:
• dla dużych przedsiębiorców – 40%,
• dla średnich przedsiębiorców – 50%,
• dla małych i mikro przedsiębiorców – 60%
Obniżono też kryteria ilościowe dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w powiatach, w których stopa bezrobocia jest wyższa od przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Te zmiany będą dotyczyć także nowych terenów, co oznacza, że więcej gmin w Małopolsce będzie mogło skorzystać z obniżonych kryteriów wejścia do PSI.
Zmiany będą dotyczyć nie tylko miast i gmin tracących funkcje społeczno-gospodarcze, ale także gmin z nimi graniczących. W Małopolsce dotyczy to następujących miast: Chrzanów, Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Zakopane, Jędrzejów.
Nowa inwestycja w ramach PSI pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT, na okres 14 lub 15 lat.
Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych). Sprawdź zasady otrzymania ulgi podatkowej dla firmy (na stronie Krakowskiego Parku Technologicznego).
Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w Małopolsce, mogą skontaktować się z działem obsługi inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego:

Łukasz Blacha
tel. 690 835 700
lblacha@kpt.krakow.pl

Jacek Liguziński
tel. 505 152 083
jliguzinski@kpt.krakow.pl

 

Wsparcie na poziomie Krajowym

PAIH


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Częścią Grupy PFR jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., która pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości.
Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce,
jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie.
Tu znajdziesz więcej informacji o PAIH.
Działania prowadzone przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. wspiera ogólnopolska sieć regionalnych Centrów Obsługi Inwestora - Partnerów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. COI powstały w ścisłej współpracy z marszałkami województw statutowo odpowiedzialnymi za promocję województwa i funkcjonują głównie w strukturach urzędów marszałkowskich i agencji rozwoju regionalnego. Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.


Bussines in malopolska

Województwo Małopolskie - Centrum Business in Małopolska

Tu znajdziesz więcej informacji o Centrum Business in Małopolska. ---> https://businessinmalopolska.pl/o-nas/cebim

Centrum Business in Małopolska
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Podole 60, 30-394 Kraków
tel.: +48 12 620 91 40
e-mail: contact@businessinmalopolska.com
www.businessinmalopolska.pl

 

 Powrót