Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Zarządzenie Nr 11/2013

Wójta Gminy Łącko

z dnia 8 kwietnia 2013r

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów  zespołów szkolno - przedszkolnych, zespołów szkolno – gimnazjalnych oraz dyrektora szkoły podstawowej
 

 

Na podstawie art. 36a ust. 2, w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora:

1)     Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kadczy,

2)     Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czarnym Potoku,

3)     Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Łącku,

4)     Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Zagorzynie,

5)     Szkoły Podstawowej w  Szczereżu.

 

§ 2 

  1. Ogłoszenie o konkursie w:

-  Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kadczy stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia,

-  Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czarnym Potoku stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia,

-  Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w  Łącku stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia,

-   Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Zagorzynie stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia,

-   Szkole Podstawowej w Szczereżu stanowi załącznik Nr 5 do Zarządzenia,

2.  Ogłoszenie o konkursie zostanie:

        - umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Łącko,

        - wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łącko.

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Łącku.

 

 § 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załacznik Nr 5